Giáo án môn Toán Lớp 5 - Tiết 115: Bảng đơn vị đo thời gian

Giáo án môn Toán Lớp 5 - Tiết 115: Bảng đơn vị đo thời gian

I-MỤC TIÊU:Biết :

 -Tên gọi, kí hiệu của các đơn vị đo thời gian đã học và mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng.

 -Một năm nào đó thuộc thế kỉ nào.

 -Đổi đơn vị đo thời gian.

+ Rèn kỹ năng nói ( to,rõ, đúng trọng tâm); Rèn kỹ năng nghe (chính xác, biết chọn lọc thông tin)

 + Rèn năng lực mạnh dạn, tự tin.

Bài tập cần làm : Bài 1, 2, 3(a).

 

doc 4 trang loandominic179 10330
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán Lớp 5 - Tiết 115: Bảng đơn vị đo thời gian", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
Tiết 115: Bảng đơn vị đo thời gian
I-MỤC TIÊU:Biết :
	-Tên gọi, kí hiệu của các đơn vị đo thời gian đã học và mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng.
	-Một năm nào đó thuộc thế kỉ nào.
	-Đổi đơn vị đo thời gian.
+ Rèn kỹ năng nói ( to,rõ, đúng trọng tâm); Rèn kỹ năng nghe (chính xác, biết chọn lọc thông tin)
	+ Reøn naêng löïc maïnh daïn, töï tin.
Baøi taäp caàn laøm : Baøi 1, 2, 3(a).
II-ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC 
Baûng ñôn vò ño thôøi gian phoùng to , chöa ghi keát quaû beân phaûi daáu baèng trong baûng 
1 theá kæ = 100naêm 
1 tuaàn leã = 7 ngaøy 
1 naêm = 12 thaùng 
1 ngaøy = 24 giôø 
1 naêm = 365 ngaøy
1 giôø = 60 phuùt 
1 naêm nhuaän = 366 ngaøy
1 phuùt = 60 giaây 
 Cöù 4 naêm laïi coù 1 naêm nhuaän 
- Phieáu ghi yeâu caàu ñeå HS chôi troø chôi “ Noùi to, nghe roõ”( 1 phieáu 1 caâu)
VD : + 1 thế kỉ bằng bao nhiêu năm?
	+ Năm 2015 thuộc thế kỉ thứ mấy?
 + 1 năm bằng bao nhiêu tháng ?
+ 1 năm bằng bao nhiêu ngày?
+ 1 năm nhuận bằng bao nhiêu ngày?
+ 1 tuần có bao nhiêu ngày?
+1 ngày có bao nhiêu giờ?
+ 1 giờ có bao nhiêu phút ?
+ 1 phút có bao nhiêu giây ?
III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1-ỔN ĐỊNH LỚP 
2.KIỂM TRA BÀI CŨ 
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3.BÀI MỚI
3.1-GIỚI THIỆU BÀI 
-GV nêu nhiệm vụ bài học. 
-HS hát vui.
-HS thực hiện theo yêu cầu của GV..
- HS lắng nghe, xác định nhiệm vụ giờ học.
3.2-DAÏY BAØI MÔÙI
3.2-1-Heä thoáng hoaù caùc ñôn vò ño thôøi gian vaø moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño 
a)Baûng ñôn vò ño thôøi gian 
-Haõy keå teân taát caû caùc ñôn vò ño thôøi gian maø em ñaõ hoïc.
-GV treo baûng phuï , yeâu caàu HS ñieàn keát quaû vaøo baûng .
-Cho vaøi HS nhìn vaøo keát quaû cuûa baûng phuï , ñoïc laïi .
-GV neâu caùc thaùng coù 31 ngaøy, 30 ngaøy, thaùng coù 28 ngaøy ( Nhö SGK ).
b)Ví duï veà ñoåi ñôn vò ño thôøi gian 
 -Moät naêm röôõi baèng bao nhieâu naêm, bao nhieâu thaùng ?
-Neâu caùch laøm ?
giôø baèng bao nhieâu phuùt ?
-Neâu caùch laøm ?
-Yeâu caàu töông töï vôùi 0,5 giôø (nhö SGK).
-GV höôùng daãn : 
Laáy 216 chia cho 60 , thöông laø soá giôø , soá dö laø soá phuùt hoaëc thöïc hieän pheùp chia ra soá ño laø soá thaäp phaân .
-GV ghi nhö SGK/129 .
-HS neâu .
-HS ñieàn keát quaû vaøo baûng phuï .
-Vaøi HS nhìn vaøo keát quaû cuûa baûng phuï , ñoïc laïi .
-HS laéng nghe.
-Baèng 1,5 naêm = 12 thaùng x 1,5 = 18 thaùng .
-Laáy soá thaùng cuûa moät naêm nhaân vôùi soá naêm.
 giôø = 60 phuùt x = 40 phuùt .
-Laáy soá phuùt cuûa 1 giôø nhaân vôùi soá giôø.
0,5 giôø = 60 phuùt x 0,5 = 30 phuùt 
216 phuùt = 3 giôø 36 phuùt = 3,6 giôø 
- HS theo doõi.
3.2-2-Luyeän taäp – Thöïc haønh 
Baøi 1 :
-Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp.
-GV toå chöùc HS laøm baøi caù nhaân vaø trình baøy.
- GV goïi HS nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt, keát luaän baøi ñuùng.
Baøi 2 :
-Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp.
-GV gôïi yù HS aùp duïng phaàn ví duï ôû baøi hoïc ñeå laøm baøi.
-GV toå chöùc HS laøm baøi caù nhaân vaø trình baøy.
- GV goïi HS nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt, keát luaän baøi ñuùng.
Baøi 3 :
-Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp (Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám).
-GV gôïi yù HS aùp duïng phaàn ví duï ôû baøi hoïc ñeå laøm baøi.
-GV toå chöùc HS laøm baøi caù nhaân vaø trình baøy caùch laøm.
- GV goïi HS nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt, keát luaän baøi ñuùng.
( Caâu b laøm theâm)
-1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp, caû lôùp theo doõi.
-HS laøm baøi caù nhaân vaø trình baøy mieäng, lôùp theo doõi, nhaän xeùt, chöõa baøi.
- HS chöõa baøi (neáu sai)
*Baøi giaûi :
+Kính vieãn voïng : naêm 1671 , theá kæ 17 .
+Buùt chì : naêm 1794 , theá kæ 18 .
+Ñaàu maùy xe löûa : naêm 1804 , theá kæ 19 .
+Xe ñaïp : naêm 1869 , theá kæ 19 
+OÂ toâ : naêm 1886 , theá kæ 19 .
+Maùy bay : naêm 1903 , theá kæ 20 .
+Maùy tính ñieän töû : naêm 1946 , theá kæ 20 
+Veä tinh nhaân taïo : naêm 1957 , theá kæ 20.
-1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp, caû lôùp theo doõi.
-HS laéng nghe.
-HS laøm baøi caù nhaân ôû baûng con ñoàng thôøi laàn löôït töøng HS leân baûng trình baøy baøi laøm, lôùp theo doõi, nhaän xeùt, chöõa baøi.
*Baøi giaûi :
a)6 naêm = 72 thaùng 
4 naêm 2 thaùng = 50 thaùng 
3 naêm röôõi = 42 thaùng 
3 ngaøy = 72 giôø 
0,5 ngaøy = 12 giôø 
3 ngaøy röôõi = 84 giôø 
b) 3 giôø = 180 phuùt 
1,5 giôø= 90 phuùt 
 giôø = 45 phuùt 
 6 phuùt = 360 giaây
 phuùt = 30 giaây 
1 giôø = 3600 giaây
-1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp, caû lôùp theo doõi.
-HS laéng nghe.
-HS laøm baøi caù nhaân ôû baûng con ñoàng thôøi laàn löôït töøng HS leân baûng trình baøy baøi laøm, lôùp theo doõi, nhaän xeùt, chöõa baøi.
* Baøi giaûi:
a)72 phuùt = 1,2 giôø 
 270 phuùt = 4,5 giôø 
b)30 giaây = 0,5 phuùt 
 135 giaây = 2,25 phuùt 
4.CUÛNG COÁ , DAËN DOØ 
- Gv toå chöùc hoaït ñoäng “Noùi to, nghe roõ’
+ GV neâu teân troø chôi “Noùi to, nghe roõ’
+ Gv neâu luaät chôi: Moãi löôït chôi 2 baïn, moät baïn ñöùng cuoái lôùp ñoïc yeâu caàu trong phieáu Gv ñaõ chuaån bò, baïn kia quay maët vaøo baûng lôùp laéng nghe vaø traû lôùi theo yeâu caàu trong phieáu. Sau ñoù thöïc hieän ngöôïc laïi, Caû lôùp theo doõi 2 baïn tham gia chôi nhö theá naøo? 
- GV cuøng moät baïn laøm maãu.
- Toå chöùc thöïc hieän nhö vöøa höôùng daãn..
-GV goïi HS nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông/ khen em noùi to, nghe roõ.
-GV toång keát tieát hoïc .
-Daën HS veà nhaø laøm laïi caùc BT GV ñaõ höôùng daãn.
-HS laéng nghe.
-HS laéng nghe, chuù yù
- 1 HS cuøng tham gia vôùi GV
- 1 löôït 2 baïn chôi
- Nhaän xeùt baïn ñoïc yeâu caàu/ caâu hoûi vaø baïn thöïc hieän yeâu caàu/ traû lôøi caâu hoûi ñuùng/ rõ chöa?
- Tuyeân döông baïn 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_toan_lop_5_tiet_115_bang_don_vi_do_thoi_gian.doc