Bài giảng Mĩ thuật Lớp 5 - Bài 18: Trang trí hình chữ nhật - Năm học 2013-2014

Bài giảng Mĩ thuật Lớp 5 - Bài 18: Trang trí hình chữ nhật - Năm học 2013-2014

I. Quan sát và nhận xét:

Các hình trang trí khác nhau về hình dáng nhưng giống nhau về cách trang trí.

Đều có mảng chính, mảng phụ, các hoạ tiết thì đối xứng nhau qua trục.

 Mảng chính là mảng to, rõ nằm ở giữa, mảng phụ là mảng nhỏ nằm xung quanh hoặc 4 góc.

 Hoạ tiết giống nhau thì màu sắc giống nhau.

Gồm 4 bước: Bước 1: Kẻ khung hình và kẻ trục đối xứng.

 Bước 2: Tìm mảng chính phụ.

 Bước 3: Tìm và vẽ hoạ tiết cho phù hợp.

 Bước 4: Vẽ màu theo ý thích.

 

ppt 20 trang loandominic179 7700
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mĩ thuật Lớp 5 - Bài 18: Trang trí hình chữ nhật - Năm học 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH MỸ THUẬT LỚP 5Kiểm tra bài cũ 1.Trang trí môt hình gồm mấy bước? 2.Nêu các bước cụ thể?4 bước Bước 1: Kẻ khung hình và kẻ trục đối xứng.Bước 2: Tìm mảng chính phụ.Bước 3: Tìm và vẽ hoạ tiết cho phù hợp.Bước 4: Vẽ màu theo ý thích. Vẽ trang trí Trang trí hình chữ nhậtThứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2013Mỹ thuật Bài 18 :I. Quan sát và nhận xét1. Quan sát và nhận xét*****Câu hỏi thảo luận*****Câu 2: Häa tiÕt chÝnh vµ häa tiÕt phô ®­îc s¾p xÕp ë vÞ trÝ nµo?Câu 1: C¸c h×nh trang trÝ c¬ b¶n trªn gièng nhau và khác nhau ë ®iÓm nµo? - Giống nhau: Đều có mảng chính, mảng phụ, các hoạ tiết thì đối xứng nhau qua trục.- Khác nhau: Hình trang trí khác nhau.- Mảng chính là mảng to, rõ nằm ở giữa, mảng phụ là mảng nhỏ nằm xung quanh hoặc 4 góc.I. Quan sát và nhận xét:Các hình trang trí khác nhau về hình dáng nhưng giống nhau về cách trang trí.Đều có mảng chính, mảng phụ, các hoạ tiết thì đối xứng nhau qua trục. Mảng chính là mảng to, rõ nằm ở giữa, mảng phụ là mảng nhỏ nằm xung quanh hoặc 4 góc. Hoạ tiết giống nhau thì màu sắc giống nhau.II. Cách vẽ Gồm 4 bước: Bước 1: Kẻ khung hình và kẻ trục đối xứng. Bước 2: Tìm mảng chính phụ. Bước 3: Tìm và vẽ hoạ tiết cho phù hợp. Bước 4: Vẽ màu theo ý thích. Có nhiều cách trang trí hình chữ nhật: mảng hình ở giữa có thể làXung quanh hình chữ nhật có thể là đường diềm hoặc một số họa tiết phụ.Bốn góc có thể là mảng hình vuông hoặc tam giác.Hình vuôngHình thoiHình bầu dục (hình ô van) Mỹ thuật – Bài 18: Vẽ trang trí  Trang trí hình chữ nhật1. Quan s¸t, nhËn xÐt.2. C¸ch vÏ. Mỹ thuật – Bài 18: Vẽ trang trí Trang trí hình chữ nhật*****Chú ý khi tô màu***** Nền đậm thì họa tiết nhạt, nền nhạt thì họa tiết đậm.Các học tiết giống nhau thì tô màu giống nhau. Chọn màu không quá từ 3 đến 5 màu .I. Quan s¸t, nhËn xÐt.II. C¸ch vÏ.Mỹ thuật – Bài 18: Vẽ trang trí Trang trí hình chữ nhật Tranh của học sinh1. Quan sát và nhận xét:2. Cách vẽ Mỹ thuật – Bài 18: Vẽ trang trí Trang trí hình chữ nhật1. Quan s¸t, nhËn xÐt.2. C¸ch vÏ.MÜ thuËt - Bµi 18 : Vẽ trang tríTrang trÝ h×nh ch÷ nhËt. 1. Quan sát và nhận xét C¸c h×nh trang trÝ kh¸c nhau vÒ h×nh d¸ng nh­ng gièng nhau vÒ c¸ch trang trÝ. §Òu cã m¶ng chÝnh, m¶ng phô, c¸c häa tiÕt th× ®èi xøng nhau qua trôc. M¶ng chÝnh lµ m¶ng to, râ n»m ë gi÷a, m¶ng phô lµ m¶ng nhá n»m ë xung quanh hoÆc 4 gãc. Häa tiÕt gièng nhau th× mµu s¾c gièng nhau.2. Cách vẽ Gåm 4 b­íc: 	B­íc 1 : KÎ khung h×nh vµ kÎ trôc ®èi xøng. 	B­íc 2 : T×m m¶ng chÝnh, phô. 	B­íc 3 : T×m vµ vÏ häa tiÕt cho phï hîp. 	B­íc 4 : VÏ mµu theo ý thÝch.3. Thực hành: Mỹ thuật – Bài 18: VẼ TRANG TRÍ Trang trí hình chữ nhậtNhiệm vụ: Các em hãy trang trí vào hình chữ nhật trong vỡ tập vẽ.Mỹ thuật – Bài 18: VẼ TRANG TRÍ  Trang trí hình chữ nhật4. Nhận xét, đánh giá: + Em thấy bài nào đẹp nhất? Vì sao?	+ Hoạ tiết chính có to và nằm ở giữa rõ ràng không?	+ Màu sắc mảng chính, mảng phụ như thế nào? 	Trò chơiGHÉP HÌNHQuy tắc chơi Chơi trong vòng 2 phút.- Chọn các mảnh ghép hợp lý để ghép vào hình còn thiếu.TROØ CHÔI24351bacbdecXin chuùc möøngacdbacdbbacdacdbacdbbacd Dặn dòSưu tầm tranh ảnh về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở sách báo.Nhớ lại ngày tết và ngày hội ở quê ta thường tổ chức các trò chơi dân gian nào.CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI !

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mi_thuat_lop_5_bai_18_trang_tri_hinh_chu_nhat_nam.ppt