Bài giảng Mĩ thuật Khối 5 - Bài 22: Tìm hiểu kiểu chữ in hoa, Nét thanh, nét đậm

Bài giảng Mĩ thuật Khối 5 - Bài 22: Tìm hiểu kiểu chữ in hoa, Nét thanh, nét đậm

+ Đâu là mẫu chữ nét thanh nét đậm?

+ Dựa vào đặc điểm nào để nhận ra mẫu chữ nét thanh nét đậm?

+ Mẫu chữ nét thanh nét đậm dùng để làm gì?

+ Chữ nét thanh nét đậm là trong một con chữ có nét to, nét nhỏ.

+ Chữ nét thanh nét đậm được dùng để trang trí tên sách, báo .

 

ppt 17 trang loandominic179 3450
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mĩ thuật Khối 5 - Bài 22: Tìm hiểu kiểu chữ in hoa, Nét thanh, nét đậm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy cô ghé thăm lớp họckiÓm tra ®å dïng häc tËp Vë tËp vÏ Bót ch× MÇu vÏ Bµi 22 : VÏ trang trÝT×m hiÓu vÒ kiÓu ch÷ in hoa nÐt thanh, nÐt ®ËmMôn : Mĩ thuật.* Ho¹t ®éng 1 : Quan s¸t vµ nhËn xÐt.CHĂM HỌC+ Đâu là mẫu chữ nét thanh nét đậm?+ Dựa vào đặc điểm nào để nhận ra mẫu chữ nét thanh nét đậm?+ Mẫu chữ nét thanh nét đậm dùng để làm gì?D¹y tèt – häc tètThi ®ua d¹y tèt häc tètD¹y tèt – häc tèt1234 *C©u hái th¶o luËn . Dßng ch÷ nµo lµ kiÓu ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt ®Ëm ? D¹y tèt – häc tèt+ Đây là mẫu chữ nét thanh nét đậm.+ Chữ nét thanh nét đậm là trong một con chữ có nét to, nét nhỏ.+ Chữ nét thanh nét đậm được dùng để trang trí tên sách, báo .* so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña 2 dßng ch÷ :12 * GV Tãm t¾t :	+ Dßng ch÷ in hoa cã chiÒu cao cña c¸c ch÷ kh«ng thay ®æi	+ Ch÷ in hoa nÐt thanh, nÐt ®Ëm cã nÐt to, nÐt nhá	+ Ch÷ nÐt thanh, nÐt ®Ëm cã c¸c nÐt ®­a lªn, ®­a ngang lµ nÐt thanh, kÐo xuèng lµ nÐt ®Ëm. * Mét sè kiÓu ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt ®Ëm1D¹y tèt – häc tètD¹y tèt – häc tèt234B­ 1: X¸c ®inh vÞ trÝ, tØ lÖ chiÒu cao, chiÒu dµi cña dßng chữ :B­ 2: Ph©n chia kho¶ng c¸ch gi­a c¸c chữ vµ con chữ.B­ 3: X¸c ®Þnh tØ lÖ nÐt thanh víi nÐt ®Ëm vµ ph¸c chi tiÕt . B­ 4: T« mµu vµ hoµn thiÖn khÈu hiÖu. * Ho¹t ®éng 2 :T×m hiÓu c¸ch kÎ ch÷. * Nh÷ng nÐt ®­a lªn, ®­a ngang lµ nÐt thanh * Nh÷ng nÐt kÐo xuèng lµ nÐt ®Ëm* Bè côc dßng ch÷ ph¶i c©n ®èi víi trang giÊy* C¸c ch÷ t« cïng mét mµu, nÒn mét mµu * Bµi cña c¸c b¹n HS : *Ho¹t ®éng 3 :Thùc hµnh * Ho¹t ®éng 4 : NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - NhËn xÐt vÒ : H×nh d¸ng ch÷. Mµu s¾c. C¸ch vÏ mµu cña ch÷ vµ nÒn. * Bµi cña c¸c b¹n HS :Hoạt động ứng dụngNhận xét tiết học.Dặn dò tiết học sau.Giê häc kÕt thócxin c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mi_thuat_khoi_5_bai_22_tim_hieu_kieu_chu_in_hoa_ne.ppt