Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 9: Em yêu quê hương (Tiết 2) - Năm học 2022-2023 - Vũ Xuân Thành - Trường Tiểu học Mỹ Nghiệp

Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 9: Em yêu quê hương (Tiết 2) - Năm học 2022-2023 - Vũ Xuân Thành - Trường Tiểu học Mỹ Nghiệp

Câu 2: Em hãy kể ra những việc cần làm để thể hiện tình yêu quê hương của em ?

Trả lời: Để thể hiện tình yêu quê hương em cần phải giữ gìn đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp, luôn nhớ về quê hương, góp công sức để xây dựng quê hương và lưu giữ truyền thống quê hương.

 

pptx 20 trang Bình Nhi 30/06/2023 430
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 9: Em yêu quê hương (Tiết 2) - Năm học 2022-2023 - Vũ Xuân Thành - Trường Tiểu học Mỹ Nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tháng 01, n ă m 2023 
LỚP 5B 
Tuần 20 
 Đạo đức – Bài 9: Em yêu quê hương (tiết 2) 
Giáo viên: Vũ Xuân Thành 
PHÒNG GDĐT HUYỆN NINH PH ƯỚC 
TR ƯỜ NG TIỂU HỌC MỸ NGHIỆP 
6/30/2023 
1 
Bài cũ 
Câu 1 :Em hiểu thế nào là quê hương? 
Trả lời : Quê hương là những gì gần gũi, gắn bó lâu đời với chúng ta. Nơi đó chúng ta được nuôi nấng và lớn lên. Nó đã gắn bó với chúng ta bằng những điều giản dị : Dòng sông, bến nước, đồng cỏ, sân chơi 
Bài cũ 
Câu 2: Em hãy kể ra những việc cần làm để thể hiện tình yêu quê hương của em ? 
Trả lời : Để thể hiện t ì nh yêu quê hương em cần phải giữ gìn đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp, luôn nhớ về quê hương, góp công sức để xây dựng quê hương và lưu giữ truyền thống quê hương. 
 Thứ Hai, ngày 30 LJ háng 01 năm 2023 
Đạo đức 
 Em yêu quê hương (tiết 2) 
 Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây? 
T¸n thµnh 
Kh«ng t¸n thµnh 
a/Tham gia xây dựng quê hương là biểu hiện của tình yêu quê hương. 
b/Chỉ cần tham gia xây dựng quê hương ở nơi mình đang sống. 
c/Chỉ người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương. 
d/Cần phải giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của quê hương. 
1) Hoạt động 1(Bài tập 2) : Bày tỏ thái độ : 
Bày tỏ thái độ: 
Tán thành: Không tán thành : 
a/Tham gia xây dựng quê hương là biểu hiện của tình yêu quê hương. 
b/Chỉ cần tham gia xây dựng quê hương ở nơi mình đang sống. 
c/Chỉ người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương. 
d/Cần phải giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của quê hương. 
Tình huống thứ nhất 
a/Thôn (khối) của Tuấn đang lập tủ sách dùng chung. Tuấn băn khoăn không biết cần làm gì để góp phần xây dựng tủ sách 
 Các em có thể gợi ý giúp Tuấn nên làm những việc gì? 
Tình huống thứ hai 
b/Đội thiếu niên quyết định tổng vệ sinh đường làng (đường khối ) vào sáng thứ bảy. Sáng hôm ấy, đang chuẩn bị đi thì Hằng chợt nhớ đến một chương trình trên ti vi mà bạn đã đợi cả tuần 
 Theo các em, bạn Hằng cần làm gì khi đó? Vì sao? 
Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm và xử lí tình huống 
 Em hãy cùng các bạn thảo luận nhóm 5 để xử lí các tình huống sau: 
Tình huống thứ nhất 
a/ Bạn Tuấn có thể góp sách báo của mình; vận động các bạn cùng tham gia đóng góp; nhắc nhở các bạn cùng tham gia giư gìn sách vở, 
Tình huống thứ hai 
Bạn Hằng cần tham gia làm vệ sinh với các bạn trong đội, vì đó là một việc làm góp phần làm sạch, đẹp làng xóm. 
 Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm và xử lí tình huống 
Kết luận 
Một số hình ảnh về quê hương 
Thöù năm ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2011 
Ñaïo ñöùc 
Em yeâu queâ höông ( tieát 2) 
Quê hương là đường đi họcCon về rợp bướm vàng bay.   
Quê hương nếu ai không nhớSẽ không lớn nỗi thành người. 
Em nhận xét, suy nghĩ gì về những hình ảnh trên? 
 Hoạt động 3 (Bài tập 4 ):Thể hiện tình cảm 
Em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu quê hương ? 
Để thể hiện tình yêu quê hương em cần 
 phải yêu cảnh vật quê hương, trồng cây, 
chăm sóc cây, giữ vệ sinh trường,lớp 
 đường làng 
Thảo luận nhóm đôi 
 Để quê hương ngày càng phát triển em phải làm gì ? 
Để quê hương ngày càng phát triển em phải làm biết làm những việc phù hợp với khả năng của mình để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương. 
 Hoạt động 4 ( Bài tập 5 ): 
 Em hãy tìm hiểu về những danh nhân, những phong tục, tập quán tốt đẹp, những danh lam thắng cảnh của quê hương em và giới thiệu cho các bạn cùng biết ? 
 1. Em cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ngµy cµng t­¬i ®Ñp? 
2. Em h·y kÓ ra nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng. 
 Cñng cè: 
*ThÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ. 
*T×m hiÓu vÒ Uû ban Nh©n d©n x· ë ®Þa ph­¬ng em: Trô së Uû ban ë ®©u? Ai lµm chñ tÞch Thị trấn, Uû ban Nh©n d©n thị trấn gi¶i quyÕt nh÷ng viÖc g× cho ng­êi d©n ë ®Þa ph­¬ng? 
DÆn dß: 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_5_bai_9_em_yeu_que_huong_tiet_2_nam_ho.pptx