Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 6, Tiết 1: Kính già, yêu trẻ (Bản hay)

Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 6, Tiết 1: Kính già, yêu trẻ (Bản hay)

Người già và trẻ em là những người cần được quan tâm, giúp đỡ ở mọi nơi, mọi lúc. Kính già, yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

 Yêu trẻ, trẻ đến nhà;

 Kính già, già để tuổi cho.

 Tục ngữ

MỘT SỐ CÂU CA DAO, TỤC NGỮ NÓI VỀ “ KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ”

Yêu trẻ, trẻ đến nhà

- Kính già, già để tuổi cho
-Trẻ cậy cha , già cậy con
- Mẹ già ở túp liều tranh
Sớm thăm, tối viếng mới là phận con
- Kính già yêu trẻ.
- Ðói lòng, ăn đọt chà là
Ðể cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng
- Làm anh ăn trước bước đầu
Dạy dỗ em út ngõ hầu thay cha

 

ppt 29 trang loandominic179 7971
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài 6, Tiết 1: Kính già, yêu trẻ (Bản hay)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠO ĐỨC LỚP 5CHÀO MỪNG CÁC CÔ GIÁOVỀ DỰ GIỜNếu thấy bạn laøm việc sai traùi, em sẽ chọn caùch ứng xử naøo? Vì sao? a. Bao che cho bạn. b. Khuyeân ngăn bạn. c. Khoâng chơi với bạn nữa.KIỂM TRA BÀI CŨĐẠO ĐỨC LỚP 5KÍNH GIÀ, YÊU TRẺTIẾT 1SGK TRANG 19 Tìm hieåu truyeän “ Sau ñeâm möa”KÍNH GIÀ, YÊU TRẺTìm hieåu truyeän “Sau ñeâm möa”12345KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ1. Sau trËn m­a ®ªm qua, con ®­êng lµng nh­ thÕ nµo?2. C¸c b¹n häc sinh trªn ®­êng vÒ nhµ gÆp nh÷ng khã kh¨n g×? Tìm hieåu truyeän “Sau ñeâm möa”KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ1. Sau trËn m­a ®ªm qua, con ®­êng lµng nh­ thÕ nµo?- Sau trËn m­a ®ªm qua, con ®­êng lµng trơn như đỗ mỡ2. C¸c b¹n häc sinh trªn ®­êng vÒ nhµ gÆp nh÷ng khã kh¨n g×?- C¸c b¹n häc sinh trªn ®­êng vÒ nhµ phải đi men theo bờ cỏ, lần từng bước một để khỏi trượt chân ngã.Tìm hieåu truyeän “Sau ñeâm möa”Caâu 1: Caùc bạn hoïc sinh trong truyện ñaõ laøm gì khi gặp baø cụ vaø em beù? Caâu 2: Taïi sao baø cụ caûm ơn caùc bạn ? Caâu 3: Em coù suy nghĩ gì về việc laøm của caùc bạn trong truyện?Câu 4: Em học được điều gì từ các bạn nhỏ trong truyện?KÍNH GIÀ, YÊU TRẺTHẢO LUẬN NHÓM ĐÔIKÍNH GIÀ, YÊU TRẺTìm hieåu truyeän “Sau ñeâm möa”Caâu 1: Caùc bạn hoïc sinh trong truyện ñaõ laøm gì khi gặp baø cụ vaø em beù? - Caùc bạn hoïc sinh trong truyện ñaõ đứng tránh sang một bên để nhường đường cho cụ già và em bé. Bạn Hương cầm tay và nhắc bà cụ đi lên cỏ để khỏi bị ngã, bạn Sâm dắt em bé. Caâu 2: Vì sao baø cụ caûm ơn caùc bạn ?KÍNH GIÀ, YÊU TRẺTìm hieåu truyeän “Sau ñeâm möa”- Bà cụ cảm ơn các bạn vì các bạn đã biết giúp đỡ người già và em nhỏCaâu 3: Em coù suy nghĩ gì về việc laøm của caùc bạn trong truyện?- Các bạn đã làm một việc tốt đó là quan tâm, giúp đỡ người già và em nhỏ- Các bạn đã thực hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đó là kính già, yêu trẻ.KÍNH GIÀ, YÊU TRẺTìm hieåu truyeän “Sau ñeâm möa”Câu 4: Em học được điều gì từ các bạn nhỏ trong truyện?Qua câu chuyện, em học được:- Phải biết quan tâm giúp đỡ người già và em nhỏ.- Kính già, yêu trẻ là biểu hiện tình cảm tốt đẹp giữa con người với con người, đó cũng là biểu hiện của người văn minh, lịch sự. Ngöôøi giaø vaø treû em laø nhöõng ngöôøi caàn ñöôïc quan taâm, giuùp ñôõ ôû moïi nôi, moïi luùc. Kính giaø, yeâu treû laø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc ta. Yeâu treû, treû ñeán nhaø; Kính giaø, giaø ñeå tuoåi cho. Tuïc ngöõGHI NHỚKÍNH GIÀ, YÊU TRẺKÍNH GIÀ, YÊU TRẺEm hãy tìm thêm một số câu ca dao, tục ngữ nói về kính già, yêu trẻ?MỘT SỐ CÂU CA DAO, TỤC NGỮ NÓI VỀ “ KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ”-Yêu trẻ, trẻ đến nhà - Kính già, già để tuổi cho-Trẻ cậy cha , già cậy con- Mẹ già ở túp liều tranh Sớm thăm, tối viếng mới là phận con- Kính già yêu trẻ.- Ðói lòng, ăn đọt chà làÐể cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng- Làm anh ăn trước bước đầuDạy dỗ em út ngõ hầu thay cha - Kính lão đắc thọ- Cung kính bất như tòng mệnh - Kính trên nhường dưới- Sinh con rồi mới sinh cha Sinh cháu coi nhà rồi mới sinh ông - Trẻ em như búp trên cành Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan - Khôn đâu có trẻ, khỏe đâu có già MỘT SỐ CÂU CA DAO, TỤC NGỮ NÓI VỀ “ KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ”KÍNH GIÀ, YÊU TRẺBaøi taäp 1: Theo em, những haønh động, việc làm nào sau đây thể hiện tình cảm kính giaø, yeâu trẻ :a. Chaøo hỏi, xưng hoâ lễ pheùp với người giaø . b. Duøng hai tay khi ñöa vaät gì ñoù cho người giaø. c. Đọc truyện cho em nhỏ nghe . d. Quaùt naït em nhỏ .BÀI TẬPNhường ghế cho người giaø vaø em nhỏ khi ñi treân xe. Đöa caùc cụ giaø, em nhoû khi qua ñường, .. .KÍNH GIÀ, YÊU TRẺNgoài những việc làm, hành động trên, em nêu thêm các việc làm, hành động khác thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ?HÌNH ẢNH BÁC HỒ VỚI CÁC CỤ GIÀ VÀ EM NHỎHÌNH ẢNH THỂ HIỆN KÍNH GIÀ, YÊU TRẺHÌNH ẢNH THỂ HIỆN KÍNH GIÀ, YÊU TRẺLiªn hÖ thùc tÕEm hãy nêu việc mình đã làm thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ.TRÒ CHƠIRUNG CHUÔNG VÀNGC©u 1: Treân ñöôøng ñi hoïc, thaáy moät em beù bò laïc, ñang khoùc tìm meï, em seõ: An uûi em beù.b) An uûi em beù vaø giuùp em tìm meï.c) Maëc em beù, khoâng quan taâm.§¸p ¸n: bThaáy hai em beù ñang ñaùnh nhau ñeå tranh giaønh ñoà chôi, em seõ: Khoâng can thieäp.b) Khuyeân ngaên hai em beù.c) Khuyeân ngaên vaø höôùng daãn hai em cuøng chôi. §¸p ¸n: cC©u 2:C©u 3: Ñang chôi cuøng cacù baïn thì coù moät cuï giaø ñeán hoûi ñöôøng, em seõ: Ñeå baïn khaùc giuùp baø cuï.b) Khoâng quan taâm.c) Ngöøng chôi, höôùng daãn ñöôøng ñi cho cuï.§¸p ¸n: c 43210 Ngöôøi giaø vaø treû em laø nhöõng ngöôøi caàn ñöôïc quan taâm, giuùp ñôõ ôû moïi nôi, moïi luùc. Kính giaø, yeâu treû laø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc ta. Yeâu treû, treû ñeán nhaø; Kính giaø, giaø ñeå tuoåi cho. Tuïc ngöõGHI NHỚKÍNH GIÀ, YÊU TRẺChóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan – häc giáiKính chúc quý thầy cô sức khoẻ.

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_lop_5_bai_6_tiet_1_kinh_gia_yeu_tre_ban_ha.ppt