Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Mai Chi

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Mai Chi

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

- Rèn kĩ năng phân biệt s/x.

- Cẩn thận, tỉ mỉ khi viết bài.

- Làm được bài tập 2a, 3a.

- Năng lực:

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.

 

ppt 15 trang Bình Nhi 24/06/2023 760
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 12: Nghe viết Mùa thảo quả - Năm học 2022-2023 - Mai Chi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2022 
Chính tả (Nghe – viết) 
MÙA THẢO QUẢ 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
- Rèn kĩ năng phân biệt s/x. 
- Cẩn thận, tỉ mỉ khi viết bài. 
- Làm được bài tập 2a, 3a. 
- Năng lực: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ. 
- Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. 
Kieåm tra 
Tìm từ ngữ có chứa tiếng: 
trăn /trăng 
dân/dâng 
răn/răng 
lượn/lượng 
trăn trở 
mặt trăng 
dân chúng 
kính dâng 
răn dạy 
hàm răng 
bay lượn 
khối lượng 
Thöù ba, ngaøy 22 thaùng 11 naêm 2022 
Chính taû (nghe- viết) 
Muøa thaûo quaû 
S/114 
Mùa thảo quả 
 Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. 
 Theo Ma Văn Kháng 
Noäi dung ñoaïn vaên taû gì ? 
 Taû quaù trình thaûo quaû ra hoa, keát traùi, vaø chín ñoû laøm cho röøng ngaäp höông thôm vaø coù veû ñeïp ñaëc bieät. 
Thöù ba, ngaøy 22 thaùng 11 naêm 2022 
 Muøa thaûo quaû 
 Söï soáng cöù tieáp tuïc trong aâm thaàm,hoa thaûo quaû naûy döôùi goác caây kín ñaùo vaø laëng leõø .Ngaøy qua trong söông thu aåm öôùt vaø möa raây buïi muøa ñoâng,nhöõng chuøm hoa kheùp mieäng baét ñaàu keát traùi. Thaûo quaû chín daàn.Döôùi ñaùy röøng, tựa nhö ñoät ngoät ,boãng röïc leân nhöõng chuøm thaûo quaû ñoû chon choùt, nhö chöùa löûa,chöùa naéng.Röøng ngaäp höông thôm.Röøng saùng nhö coù löûa haét leân töø döôùi ñaùy röøng. 
B 
laëng leõ 
möa raây 
röïc leân 
chöùa löûa 
chöùa naéng 
kín đáo 
Hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû 
Thöù ba, ngaøy 22 thaùng 11 naêm 2022 
Chính taû (nghe-viết) 
Muøa thaûo quaû 
Choã söûa loãi 
Luyeän taäp 
soå 
sô 
su 
söù 
xoå 
xô 
xu 
xöù 
2. a) Tìm nhöõng töø ngöõ chöùa tieáng ghi ôû moãi coät doïc trong caùc baûng sau : 
M : baùt söù / xöù sôû 
soå 
sô 
su 
söù 
xoå 
xô 
xu 
xöù 
soå saùch 
soå muõi 
cöûa soå 
sô saøi 
xoå loàng 
sô löôïc 
sô sinh 
xoå soá 
xô muùi 
xô mít 
xô xaùc 
su su 
su haøo 
cao su 
xu nònh 
xu thôøi 
ñoàng xu 
söù giaû 
baùt söù 
ñoà söù 
xöù sôû 
töù xöù 
bieät xöù 
thuốc xoå 
3. a) Nghóa cuûa caùc tieáng ôû moãi doøng döôùi ñaây coù ñieåm gì gioáng nhau ? 
 Soùc, soùi, seõ, saùo, sít, seân, sam, soø, 
 söùa, saùn . 
 saû, si, sung, sen, sim, saâm, saén, saáu, saäy, soài. 
 Neáu thay nhöõng aâm ñaàu s baèng aâm ñaàu x trong soá caùc tieáng treân, nhöõng tieáng naøo coù nghóa? 
Ñeàu chæ teân caùc con vaät 
Ñeàu chæ teân caùc loaøi caây 
 soùc 
 soùi 
 seû 
 saùo 
 sít 
 seân sam 
 soø 
 söùa 
 saùn 
xoùc 
xoùi 
xeû 
xaùo 
xít 
xeân 
xam 
xoø 
xöùa 
xaùn 
:ñoøn xoùc, xoùc xoùc ñoàng x u 
: xeû nuùi, xeû goã 
: xaùo troän 
: không có nghĩa 
: khoâng coù nghóa 
: khoâng coù nghóa 
: khoâng coù nghóa 
: ngoài xít vaøo nhau 
: xaùn laïi gaàn 
: xoùi moøn, xoùi lôû 
 saû 
 si 
 sung 
 sen 
 sim 
 saâm 
 saén 
 saáu 
 saäy 
 soài 
xaû 
xi 
xung 
xen 
xim 
xaâm 
xaén 
xaáu 
xaäy 
xoài 
: xaû thaân 
: xi ñaùnh giaøy 
: xung traän 
: xen keõ 
: xaén tay 
: xaâm haïi, xaâm phaïm 
: xaáu xí 
: khoâng coù nghóa 
: khoâng coù nghóa 
: khoâng coù nghóa 
Daën doø 
Veà nhaø vieát laïi nhöõng töø vieát sai vieát laïi cho ñuùng. 
Baøi sau : Haønh trình cuûa baày ong. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_12_nghe_viet_mua_thao_qua_nam.ppt