Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài: Sử dụng tiền hợp lý - Năm học 2022-2023 - Trần Huyền Trang

Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài: Sử dụng tiền hợp lý - Năm học 2022-2023 - Trần Huyền Trang

* Ở Việt Nam hiện nay, nhiều cơ quan có biển thông báo: Ra khỏi phòng, nhớ tắt điện.

* Người Đức có thói quen bao giờ cũng ăn hết, không để thừa thức ăn.

* Người Nhật có thói quen chi tiêu rất tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày.

 

ppt 23 trang Bình Nhi 30/06/2023 360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 5 - Bài: Sử dụng tiền hợp lý - Năm học 2022-2023 - Trần Huyền Trang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠO ĐỨC 
SỬ DỤNG TIỀN HỢP LÝ 
KHỞI ĐỘNG 
SỬ DỤNG TIỀN HỢP LÝ 
Thứ hai ngày 19 tháng 2 năm 2022 
Đạo đức 
* Ở Việt Nam hiện nay, nhiều cơ quan có biển thông báo: Ra khỏi phòng, nhớ tắt điện. 
 * Ng ười Đức có thói quen bao giờ cũng ăn hết, không để thừa thức ăn. 
* Người Nhật có thói quen chi tiêu rất tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày. 
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu th«ng tin 
1. Em nghĩ gì khi xem tranh và đọc các thông tin trên? 
2 . Theo em, có phải do nghèo nên mới phải tiết kiệm không? 
Thảo luận nhóm đôi. 
Tranh vẽ gì? 
* Ở Việt Nam hiện nay, nhiều cơ quan có biển thông báo: Ra khỏi phòng, nhớ tắt điện. 
 * Người Đ ứ c c ó thói quen bao giờ cũng ăn hết, không để thừa thức ăn . 
* Người Nhật có thói quen chi tiêu rất tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày . 
1 . Em nghĩ gì khi xem tranh và đọc các thông tin trên? 
* Ở Việt Nam hiện nay, nhiều cơ quan có biển thông báo: Ra khỏi phòng, nhớ tắt điện. 
 * Người Đức có thói quen bao giờ cũng ăn hết, không để thừa thức ăn. 
* Người Nhật có thói quen chi tiêu rất tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày. 
2. Theo em, có phải do nghèo nên mới phải tiết kiệm không? 
HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU BIỂU HIỆN CỦA VIỆC SỬ DỤNG TIỀN HỢP LÝ 
 Tình huống: 
 An và Bình đều được mẹ cho 20.000 đồng để ăn sáng mỗi ngày. An chỉ mua đồ ăn sáng hết 10.000 đồng, còn 10.000 đồng góp lại mua sách giá 100.000 đồng. Còn Bình thì nhịn ăn chỉ sau năm ngày đã mua được quyển sách đó. 
Theo em, bạn nào sử dụng tiền mẹ cho là hợp lý hơn ? Vì sao ? 
Em hiểu thế nào là sử dụng tiền hợp lý ? 
Thảo luận nhóm 4 
Sử dụng ti ề n hợp lí là một th ó i quen tốt, là biểu hiện của con người văn minh. Sử d ụng ti ền h ợp l í l à ti ết ki ệm ti ền c ủa , v ừa ích n ước v ừa l ợi nh à . 
Ghi nhớ 
Ho¹t ®éng 3: Bµy tá th¸i ®é 
1. Em hãy trao đổ i với bạn cùng bàn , bày tỏ thái độ về các ý kiến dưới đây, tán thành hoặc không tán thành. 
Sử dụng tiền một cách hợp lí vừa ích nước, vừa lợi nhà. 
Sử dụng c ủa c ải một cách hợp lí, có hiệu quả cũng là ̀ sử dụng tiền hợp lí. 
Sử dụng tiền hợp lí là ăn tiêu dè sẻn. 
Sử dụng tiền hợp lí là keo kiệt, bủn xỉn. 
a. 
b. 
c. 
d. 
Ho¹t ®éng 3: Bµy tá th¸i ®é 
Tán thành 
Không tán thành 
 Sử dụng tiền hợp lý là keo kiệt, bủn xỉn . 
a. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Hết giờ 
B. Sử dụng tiền hợp lý là ăn tiêu dè xẻn . 
b. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Hết giờ 
Sử dụng c ủa c ải một cách hợp lí, 
có hiệu quả cũng là sử dụng tiền hợp lí. 
c. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Hết giờ 
Sử dụng tiền một cách hợp lí vừa ích nước, 
 vừa lợi nhà. 
d. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Hết giờ 
1. Em hãy cùng các bạn trao đổi, bày tỏ thái độ về các ý kiến dưới đây, tán thành hoặc không tán thành. 
Sử dụng tiền một cách hợp lí vừa ích nước, vừa lợi nhà. 
Sử dụng c ủa c ải một cách hợp lí, có hiệu quả cũng là sử dụng tiền hợp lí. 
Sử dụng tiền hợp lí là ăn tiêu dè sẻn. 
Sử dụng tiền hợp lí là keo kiệt, bủn xỉn. 
a. 
b. 
c. 
d. 
 Sử dụng tiền một cách hợp lí , có hiệu quả cũng là tiết kiệm tiền của. 
 c . 
Sử dụng tiền một cách hợp lí vừa ích nước, vừa lợi nhà. 
d . 
Nên 
Không nên 
 .. 
2. Theo em, s ử d ụng tiền h ợp l í th ì nên làm gì và không nên làm gì? 
 .. 
Ho¹t ®éng 3 
 Xö lý t×nh huèng 
Bỏ ngay hộp màu cũ, dùng hộp mới. 
Dùng cả hai hộp một lúc. 
Mang cho hộp cũ, dùng hộp mới. 
Cất hộp mới để dành, dùng nốt hộp màu cũ. 
a . 
b . 
c. 
d. 
3. Hà đang dùng hộp bút màu rất tốt, nay lại được bạn tặng thêm một hộp giống hệt hộp cũ nhân dịp sinh nhật . 
Em hãy giúp Hà chọn cách giải quyết phù hợp. 
 d 
Ghi nhớ 
 Sử dụng ti ề n hợp lí là một th ó i quen tốt, là biểu hiện của con người văn minh. Sử d ụng ti ền h ợp l í l à ti ết ki ệm ti ền c ủa , v ừa ích n ước v ừa l ợi nh à . 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_lop_5_bai_su_dung_tien_hop_ly_nam_hoc_2022.ppt