Bài giảng Tập làm văn Lớp 5 - Bài: Trả bài văn tả cảnh

Bài giảng Tập làm văn Lớp 5 - Bài: Trả bài văn tả cảnh

Đề bài :

 Tả con đường quen thuộc từ nhà đến trường.

1.Lập dàn ý chi tiết

2.Viết đoạn văn.

Nhận xét về bài làm

Hướng dẫn học sinh sửa bài

ppt 12 trang Thu Yến 02/04/2024 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập làm văn Lớp 5 - Bài: Trả bài văn tả cảnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phoøng Giaùo duïc 
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC 
TAÄP LAØM VAÊN 
Moân: 
Trả b à i văn tả cảnh 
Đề bài : 
 Tả con đường quen thuộc từ nhà đến trường. 
1.Lập dàn ý chi tiết 
2.Vi ết đ oạn văn. 
Nhận xét về bài làm 
Hoạt động 1 
Hướng dẫn học sinh sửa bài 
Hoạt động 2 
Loại lỗi 
Các lỗi cụ thể 
Sửa lỗi 
Chính tả 
Dùng từ 
Đặt câu 
Trán nhựa, sang sát 
-Đường được đi lại 
 hai chiều. 
-Người bán hàng rong 
 reo to tên món hàng. 
Đi đươc một đoạn 
đường nữa, là đến 
 trường. 
Tráng nhựa, san sát 
- Đường được lưu thông 
 hai chiều. 
Người bán hàng rong 
rao hàng 
Tôi đi một đoạn 
đường nữa là đến 
tr ư ờng. 
Loại lỗi 
Các lỗi cụ thể 
Sửa lỗi 
Chính tả 
Dùng từ 
Đặt câu 
Đoạn văn hay 
Hoạt động 3 
 Học sinh thực hành viết đoạn văn 
Minh 
Gia Baûo 
Taân 
Kha 
Döông 
Phöông Anh 
My 
Kieân 
Duy 
Bình 
Myõ Nhö 
NguyeãnPhuùc 
Nhi 
Loan 
Haø 
Chaâu 
Thieân Phuùc 
Mai 
Thanh Baûo 
Huy 
Chöông 
Ngoïc Anh 
Taâm 
Tuyeát Nhö 
Loäc 
Hieáu 
Tuyeát Anh 
Huøng 
Chi 
Thuyø Anh 
AÅn 
Thanh 
Toång keát – Daën doø: 
Hoàn thành đoạn văn - Chuaån bò : Luyện tập làm đơn 
Kính chuùc quí thaày coâ nhieàu söùc khoeû 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_lam_van_lop_5_bai_tra_bai_van_ta_canh.ppt