Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 34: Ca dao về lao động sản xuất - Phạm Thị Thủy - Năm học 2010-2011

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 34: Ca dao về lao động sản xuất - Phạm Thị Thủy - Năm học 2010-2011

2.Tìm hiểu bài:

Đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi:

 H: Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong sản xuất?

 

ppt 30 trang Thu Yến 02/04/2024 580
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 34: Ca dao về lao động sản xuất - Phạm Thị Thủy - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ 
VỀ DỰ GIỜ LỚP 5A 
GV: Phạm Thị Thủy – Võ Thị Sáu 
GV: Phạm Thị Thủy và HS lớp 5B – Trường tiểu học Võ Thị Sáu 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ 
VỀ DỰ GIỜ LỚP 5B 
GV:Phạm Thị Thủy và HS lớp 5B – Trường tiểu học Võ Thị Sáu – Đăk Hà – Kon Tum 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ 
VỀ DỰ GIỜ LỚP 5B 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ 
Ki ể m tra bài c ũ 
Tiết trước chúng ta học bài gì ? 
Ngu công xã Trịnh Tường 
Thứ ba , ngày 14 tháng 12 năm 2010 Tập đọc  
Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để đưa nước về thôn ? 
Ông l ần mò c ả tháng trong r ừ ng tìm 
nguồn nư ớ c , cùng v ợ con đào suốt 
m ộ t năm tr ờ i đư ợ c g ầ n b ố n cây s ố 
mương xuyên đ ồ i d ẫ n nư ớ c t ừ 
r ừ ng già v ề thôn . 
Ca ngợi ông Lìn với tinh thần dám nghĩ dám làm đã thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng , làm giàu cho mình và cuộc sống của cả thôn . 
Qua câu chuyện giúp em hiểu điều gì ? 
Quan sát tranh 
 Thứ ba , ngày 20 tháng 12 năm 2010 
 Tập đọc 
Quan sát tranh 
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
1. Luyện đọc : 
Thứ ba , ngày 14 tháng 12 năm 2010 Tập đọc  
Đắng cay, 
bừa cạn , 
 công lênh , 
 thánh thót 
H: C ác bài ca dao thuộc thể thơ gì ? Theo em n ên ngắt nhịp như thế nào ? 
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
Thứ ba , ngày 14 tháng 12 năm 2010 Tập đọc  
Đắng cay, 
bừa cạn , 
 công lênh , 
 thánh thót 
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
Đắng cay, 
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
1. Luyện đọc : 
 Cày đồng đang buổi ban trưa , 
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày . 
 Ai ơi , bưng bát cơm đầy , 
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần ! 
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
Thứ ba , ngày 14 tháng 12 năm 2010 Tập đọc  
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
1. Luyện đọc : 
H: Em hi ểu mồ hôi thánh thót là như thế nào ? 
 M ồ hôi thánh thót là nhỏ từng giọt liên tục như giọt mưa . 
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
Thứ ba , ngày 14 tháng 12 năm 2010 Tập đọc  
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
1. Luyện đọc : 
* Luy ện đọc theo cặp . 
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
1. Luyện đọc : 
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
Thứ ba , ngày 14 tháng 12 năm 2010 Tập đọc  
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
2. Tìm hiểu bài : 
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
Đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi : 
 H: Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả , lo lắng của người nông dân trong sản xuất ? 
+ Sự lo lắng : 
+ Nỗi vất vả : 
Đi c ấ y còn trông nhi ề u b ề : Trông tr ờ i , trông đ ấ t , trông mây , trông mưa , trông n ắ ng , trông ngày , trông đêm , trông cho chân c ứ ng đá m ề m ; tr ờ i yên , bi ể n l ặ ng m ớ i yên t ấ m lòng . 
C ày đồng buổi trưa , mồ hôi như mưa ruộng cày . Bưng bát cơm đầy , dẻo thơm một hạt , đắng cay muôn phần . 
H: Từ nỗi vất vả và sự lo lắng của người nông dân , ý bài ca dao 1 là gì ? 
Ý 1: Nỗi vất vả và sự lo lắng của người nông dân trong sản xuất 
H: Đọc đoạn 2, quan sát tranh và trả lời câu hỏi : 
 H: Tìm những câu ca dao thể hiện tinh thần lạc quan của người dân ? 
 Ơn trời mưa nắng phải thì 
 Nơi thì bừa cạn , nơi thì cày sâu . 
 Công lênh chẳng quản lâu đâu , 
 Ngày nay nước bạc , ngày sau cơm vàng . 
 Ai ơi , đừng bỏ ruộng hoang , 
 Bao nhiêu tấc đất , tấc vàng bấy nhiêu . 
H: Ý bài ca dao thứ 2 là gì ? 
Ý 2 : Tinh thần lạc quan của người nông dân . 
Thảo luận nhóm 
H: Em hãy tìm nh ữ ng câu ứ ng v ớ i m ỗ i nội dung dư ớ i đây ? 
* Nhóm 1 +2: a) Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày ? 
* Nhóm 3+4 : b) Thể hiện quyết tâm trong lao động sản 
xuất ? 
 * Nhóm 5+6: c)Nh ắ c nh ở ta nh ớ ơn ngư ờ i làm ra h ạ t g ạ o ? 
 N1+2: a) Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày ? 
. N3+4 :b) Thể hiện quyết tâm trong lao động sản xuất ? 
 N5+6: c)Nhắc nhở ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo ? 
Ai ơi , đừng bỏ ruộng hoang , 
Bao nhiêu tấc đất , tấc vàng bấy nhiêu . 
Trông cho chân cứng đá mềm , 
 Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng . 
Ai ơi , bưng bát cơm đầy , 
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần 
H: Những nội dung của các câu ca dao trên nhắc nhở ta điều gì ? 
 Khuyên con người chăm chỉ lao động và nhớ ơn người làm ra hạt gạo . 
H : N êu ý bài ca dao thứ 3? 
 Ý3: 
Bài ca dao khuyên con người chăm chỉ lao động và nhớ ơn người làm ra hạt gạo . 
* Luyện đọc : * Tìm hiểu bài : 
+ Nỗi v ấ t vả 
+ S ự lo l ắ ng 
- Câu : 
-Ý 1: N ỗ i v ấ t v ả và s ự lo l ắ ng c ủ a ngư ờ i nông dân trong s ả n xu ấ t 
Từ : 
 đ ắ ng cay, b ừ a c ạ n , công lênh , nhi ề u b ề , bi ể n lặng 
Cày đồng đang buổi ban trưa , 
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày . 
Ai ơi , bưng bát cơm đầy , 
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần 
-Ý 2: Tinh th ầ n l ạ c quan c ủ a ngư ờ i nông dân . 
Ơn tr ờ i , chẳng quản lâu đâu , nư ớ c b ạ c , 
cơm vàng , đ ừ ng b ỏ ru ộ ng hoang , 
t ấ c đ ấ t , t ấ c vàng 
-Ý 3. Bài ca dao khuyên con ngư ờ i chăm ch ỉ lao đ ộ ng và nh ớ ơn ngư ờ i làm ra h ạ t g ạ o . 
Thứ ba , ngày 14 tháng 12 năm 2010 Tập đọc 
Ca dao về lao động sản xuất ( Trang 168) 
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
Thứ ba , ngày 14 tháng 12 năm 2010 Tập đọc  
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
Ca dao về lao động sản xuất 
 ( Trang 168) 
H : C ác bài ca dao trên nói lên điều gì ? 
Nội dung : Lao động vất vả trên đồng ruộng của người nông dân đã làm ra hạt gạo và mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người . 
 + Luyện đọc : + Tìm hiểu bài : 
+ N ỗ i v ấ t v ả 
+ S ự lo l ắ ng 
- Câu : 
-Ý 1: N ỗ i v ấ t v ả và s ự lo l ắ ng c ủ a ngư ờ i nông dân trong s ả n xu ấ t 
Từ : 
 đ ắ ng cay, b ừ a c ạ n , công lênh , nhi ề u b ề , bi ể n lặng 
Cày đồng đang buổi ban trưa , 
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày . 
Ai ơi , bưng bát cơm đầy , 
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần 
-Ý 2: Tinh th ầ n l ạ c quan c ủ a ngư ờ i nông dân . 
Ơn tr ờ i , ch ẳ ng qu ả n lâu đâu , nư ớ c b ạ c , 
cơm vàng , đ ừ ng b ỏ ru ộ ng hoang , t ấ c đ ấ t , t ấ c vàng 
-Ý 3. Bài ca dao khuyên con ngư ờ i chăm ch ỉ lao đ ộ ng và nh ớ ơn ngư ờ i làm ra h ạ t g ạ o . 
Thứ ba , ngày 14 tháng 12 năm 2010 Tập đọc 
Ca dao về lao động sản xuất ( Trang 168) 
 Nội dung : Lao động vất vả trên đồng ruộng của người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người . 
H: Toàn bài đọc với giọng như thế nào ? 
 Toàn bài đọc : Lưu loát với giọng tâm tình nhẹ nhàng các bài ca dao theo thể thơ lục bát , ngắt nhịp 2/4 hoặc 4/4 
* Đọc diễn cảm 
Cày đồng đang buổi ban trưa , 
 Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày . 
Ai ơi ! Bưng bát cơm đầy , 
Dẻo thơm một hạt , đắng cay muôn phần ! 
thánh thót 
như mưa 
Bưng bát 
Dẻo thơm 
đắng cay 
luyÖn ®äc 
HỌC THUỘC LÒNG BÀI CA DAO 
Thi đọc 
thuộc lòng 
Củ ng c ố : 
 Ba bài ca dao nói lên điều gì ? 
 + Luyện đọc : + Tìm hiểu bài : 
+ N ỗ i v ấ t v ả 
+ S ự lo l ắ ng 
- Câu : 
-Ý 1: N ỗ i v ấ t v ả và s ự lo l ắ ng c ủ a ngư ờ i nông dân trong s ả n xu ấ t 
Từ : 
 đ ắ ng cay, b ừ a c ạ n , công lênh , nhi ề u b ề , bi ể n lặng 
Cày đồng đang buổi ban trưa , 
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày . 
Ai ơi , bưng bát cơm đầy , 
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần 
-Ý 2: Tinh th ầ n l ạ c quan c ủ a ngư ờ i nông dân . 
Ơn tr ờ i , ch ẳ ng qu ả n lâu đâu , nư ớ c b ạ c , 
cơm vàng , đ ừ ng b ỏ ru ộ ng hoang , t ấ c đ ấ t , t ấ c vàng 
-Ý 3. Bài ca dao khuyên con ngư ờ i chăm ch ỉ lao đ ộ ng và nh ớ ơn ngư ờ i làm ra h ạ t g ạ o . 
Thứ ba , ngày 14 tháng 12 năm 2010 Tập đọc 
Ca dao về lao động sản xuất ( Trang 168) 
 Nội dung : Lao động vất vả trên đồng ruộng của người nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người . 
Đ ể nh ớ ơn ngư ờ i làm ra h ạ t g ạ o em c ầ n làm gì ? 
Kính chúc các thầy các cô giáo mạnh khỏe - Hạnh phúc . 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN – HỌC GIỎI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_tiet_34_ca_dao_ve_lao_dong_san_xuat.ppt