Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Bài: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Bài: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Khu dân cư :khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt.

Khu sản xuất :khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp.

Khu bảo tồn thiên nhiên :khu vực trong đó có các loài cây,con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ và gìn giữ lâu dài.

 

ppt 23 trang Thu Yến 02/04/2024 230
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Bài: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 
MOÂN: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU 
HAÙT BAØI:REO VANG BÌNH MINH 
HAÙT BAØI:REO VANG BÌNH MINH 
BAØI CUÕ 
Quan hệ từ 
Thế nào là quan hệ từ? 
Sửa bài tập 3/111 
Đặt câu với mỗi quan hệ từ:và, nhưng, của. 
 Luyeän töø vaø caâu 
 MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: 
 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
Hoạt động 1:Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm bảo vệ môi trường 
CÁC HOẠT ĐỘNG 
Hoạt động 2:Ghép từ 
Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm bảo vệ môi trường 
HOÏAT ÑOÄNG 1 
Đọc đoạn văn và thực hiện nhiệm vụ nêu ở bên dưới: 
Thành phần môi trường là các yếu tố tạo thành môi trường:không khí,nước,đất, âm thanh, ánh sáng, lòng đất,núi, rừng, sông, hồ,biển,sinh vật, các hệ sinh thái, các khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các hình thái vật chất khác. 
a) Phân biệt nghĩa của các cụm từ:khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên. 
Khu dân cư :khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt. 
Khu sản xuất :khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp. 
Khu bảo tồn thiên nhiên :khu vực trong đó có các loài cây,con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ và gìn giữ lâu dài. 
A 
Sinh vật 
Sinh thái 
Hình thái 
Quan hệ giữa sinh vật (kể cả người) với môi trường xung quanh 
Tên gọi chung các vật sống,bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật,có sinh ra,lớn lên và chết. 
Hình thức biểu hiện ra bên ngoài của sự vật,có thể quan sát được. 
B 
Ghép từ 
HOÏAT ÑOÄNG 2: 
2.Ghép tiếng bảo (có nghĩa “giữ ,chịu trách nhiệm” ) với mỗi tiếng sau để tạo thành từ phức và tìm hiểu nghĩa của mỗi từ đó (Có thể sử dụng Từ điển tiếng Việt,): 
Đảm , hiểm, quản, tàng, toàn ,tồn, trợ, vệ 
bảo đảm(đảm bảo): Làm cho chắc chắn thực hiện được, giữ gìn được.- bảo hiểm:giữ gìn ,đề phòng tai nạn; trả khoản tiền thỏa thuận khi có tai nạn xảy đến với người đóng bảo hiểm.- bảo quản :giữ gìn cho khỏi hư hỏng hoặc hao hụt- bảo tàng :cất giữ những tài liệu,hiện vật có ý nghĩa lịch sử- bảo toàn : giữ cho nguyên vẹn, không để suy suyển, mất mát.- bảo tồn : giữ lại, không để cho mất đi- bảo trợ : đỡ đầu và giúp đỡ- bảo vệ: chống lại mọi xâm phạm để giữ cho nguyên vẹn 
3.Thay từ bảo vệ trong câu sau bằng một từ đồng nghĩa với nó. 
-Chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp. 
- Chúng em giữ gìn môi trường sạch đẹp. 
 CUÛNG COÁ 
Troø chôi: Ai nhanh hơn 
Thi đua 2 đội :Tìm từ thuộc chủ đề Bảo vệ môi trường và đặt câu. 
Daën doø 
Veà nhaø xem laïi baøi 
 Chuaån bò:Luyeän taäp veàquan hệ töø. 
Kính chuùc quyù thaày coâ 
nhieàu söùc khoeû 
vaø thaønh ñaït 
trong moïi coâng vieäc. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_5_bai_mo_rong_von_tu_bao_ve_mo.ppt