Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Bài: Luyện tập về quan hệ từ

Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Bài: Luyện tập về quan hệ từ

CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1:Tìm các quan hệ từ và ý nghĩa của quan hệ từ

Hoạt động 2:Điền quan hệ từ thích hợp.

Hoạt động 3:Đặt câu với quan hệ từ.

 

ppt 14 trang Thu Yến 02/04/2024 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Bài: Luyện tập về quan hệ từ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 
MOÂN: LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU 
HAÙT BAØI:REO VANG BÌNH MINH 
HAÙT BAØI:REO VANG BÌNH MINH 
BAØI CUÕ 
MỞ RỘNG VỐN TỪ:BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
1. Thế nào là quan hệ từ ? 
2. Đặt câu có sử dụng quan hệ từ . 
Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau : và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, bằng, như, để, về, .. 
Luyện từ và câu 
Kiểm tra bài cũ : 
 Luyeän töø vaø caâu 
LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ 
CÁC HOẠT ĐỘNG 
Hoạt động 1:Tìm các quan hệ từ và ý nghĩa của quan hệ từ 
Hoạt động 2:Điền quan hệ từ thích hợp. 
Hoạt động 3:Đặt câu với quan hệ từ. 
Luyện từ và câu 
Luyện tập về quan hệ từ 
Bài 1 . Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu: 
 A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận. 
Các quan hệ từ : của, bằng, như (1 ),như (2) 
+ Của : nối cái cày với người Hmông . 
+ Bằng : nối bắp cày với gỗ tốt màu đen . 
+ Như (1) : nối vòng với hình cái cung. 
+ Như (2):nối hùng dũng với một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận. 
S/121 
Luyện từ và câu 
LuyÖn tËp vÒ quan hÖ tõ 
Bài 1 . Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu: 
Bài 2 . Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì? 
a) Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách cứu voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu. 
b) Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghìn thước rồi mà vẫn thấy chim đậu trắng xoá trên những cành cây gie sát ra sông. 
 (Gie: chìa ra)	 Theo: ĐOÀN GIỎI 
c) 	 Nếu hoa có ở trời cao 
 Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm. 
	 NGUYỄN ĐỨC MẬU 
+ nhưng biểu thị quan hệ tương phản. 
+ mà biểu thị quan hệ tương phản . 
+ nếu thì biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết-kết quả. 
Luyện từ và câu 
LuyÖn tËp vÒ quan hÖ tõ 
Bài 1 . Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu: 
Bài 2 . Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì? 
Bài 3 . Tìm quan hệ từ ( và, nhưng, trên, thì, ở, của) thích hợp với mỗi ô trống dưới đây: 
a) Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm cao. 
b) Một vầng trăng tròn, to đỏ hồng hiện lên chân trời, sau rặng tre đen một ngôi làng xa. 
	 Theo THẠCH LAM 
c) Trăng quầng hạn, trăng tán mưa. 
	 TỤC NGỮ 
d) Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng thương yêu tôi hết mực, sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. 
	 Theo NGUYỄN KHẢI 
và 
và 
ë 
của 
và 
th× 
th× 
nhưng 
S/121 
Luyện từ và câu 
LuyÖn tËp vÒ quan hÖ tõ 
Bài 1 . Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu: 
Bài 2 . Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì? 
Bài 3 . Tìm quan hệ từ ( và, nhưng, trên, thì, ở, của) thích hợp với mỗi ô trống dưới đây: 
Bài 4 : Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng . 
Tôi dặn mãi mà nó không nhớ. 
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. 
Cái lược này làm bằng sừng. 
CỦNG CỐ 
Quan hệ từ là gì? 
Tác dụng của quan hệ từ ? 
Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, bằng, như, để, về, .. 
Luyện từ và câu 
Luyện tập về quan hệ từ 
Daën doø 
- Veà nhaø xem laïi baøi vaø laøm baøi 4/122.- Chuaån bị:Mở rộng vốn từ:Bảo vệ môi trường. 
Kính chuùc quyù thaày coâ 
nhieàu söùc khoeû 
vaø thaønh ñaït 
trong moïi coâng vieäc. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_5_bai_luyen_tap_ve_quan_he_tu.ppt