Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập - Năm học 2021-2022

Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (theo mẫu)

Bài 3: Viết các số đo sau dưới dạng thập phân có đơn vị đo là ki-lô-mét:

Bài 4: Viết số thập thích hợp vào chỗ chấm:

 

ppt 5 trang Thu Yến 02/04/2024 300
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Luyện tập - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP 
Toán 
Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2021 
KIỂM TRA BÀI CŨ. 
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 8m 6dm = . . m b) 2dm 2cm = dm 
c) 3m 7cm = m d) 23m 13cm = m 
23,13 
3,07 
2,2 
8,6 
Chuyển hổn số thành số thập phân: 
Bài 1 : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 35m 23cm = . . m 
b) 51dm 3cm = . dm 
c) 14m 7cm = m 
35,23 
51,3 
14,07 
Luyện tập 
Thöù hai ngaøy 29 thaùng 10 năm 2021 
 Toán: 
Bài 2 : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (theo mẫu) 
315cm = .. m 
234cm = . m 
506cm = . m 
34dm = . m 
Mẫu:	 315cm = 3,15m 
Cách làm: 315cm = 
300cm + 
15cm = 
3m15cm= 
3,15 
2,34 
5,06 
5,06 
 Bài 3 : Viết các số đo sau dưới dạng thập phân có đơn vị đo là ki-lô-mét: 
a) 3km 245m = km 
b) 5km 34m = .. km 
c) 307m = .. km 
3,245 
5,034 
0,307 
Bài 4 : Viết số thập thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 12,44m = m cm 
12 
44 
c) 3,45km = m 
3450 
= 3,15 m 
 Trß ch¬i ? 
Ai nhanh, ai ®óng! 
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 
1. 34dm 6cm = . dm 
4. 754 cm = m 
2. 16m 78cm = .. m 
3. 67m 5cm = .. m 
34,6 
7,54 
16,78 
67,05 
Thöù hai ngaøy 29 thaùng 10 năm 2021 
 Toán: Luyện tập 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_5_bai_luyen_tap_nam_hoc_2021_2022.ppt