Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 44: Cao Bằng - Phạm Thị Lợi - Năm học 2011-2012

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 44: Cao Bằng - Phạm Thị Lợi - Năm học 2011-2012

Ý 1: Giới thiệu địa thế hiểm trở của Cao Bằng

Đèo Gió , đèo Giàng , đèo Cao Bắc

Ý 2: Con người Cao Bằng đôn hậu và mến khách .

mận ngọt đón môi ta dịu dàng , chị rất thương , em rất thảo , ông lành như hạt gạo , bà hiền như suối trong

Ý 3 : Lòng yêu nước của người dân Cao Bằng

ppt 16 trang Thu Yến 02/04/2024 450
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 44: Cao Bằng - Phạm Thị Lợi - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gd-®t Thµnh phè hµ Giang 
Tr­êng TiÓu häc TRẦN PHÚ 
M«n :TËp ®äc 
Bµi : Cao B»ng 
Gi¸o ¸n 5 
Ng­êi so¹n : Phạm Thị Lợi 
Thø T­, ngµy 4 th¸ng 01 n¨m 2012 
TËp ®äc 
KiÓm Tra Bµi Cò 
Tập đọc: Cao Bằng 
Phong c¶nh Cao B»ng 
TØnh Cao b»ng 
Thø T­, ngµy 2 th¸ng 01 n¨m 2012 
TËp ®äc 
Cao B»ng 
 Tróc Th«ng 
I, LuyÖn ®äc : 
 - Đèo Gió , đèo Giàng , 
 đèo Cao Bắc 
 - lặng thầm , suối khuất , 
 biên cương , Tổ quốc 
 Rồi dần bằng bằng xuống 
 Ông lành như hạt gạo 
 Bà hiền như suối trong 
II, T×m hiÓu bµi : 
Đèo Gió , đèo Giàng , đèo Cao Bắc 
§Ìo Giã ( B¾c C¹n ) 
§Ìo Giµng ( B¾c C¹n ) 
§Ìo cao B¾c 
( Cao b»ng ) 
Thø T­, ngµy 4 th¸ng 01 n¨m 2012 
TËp ®äc 
Cao B»ng 
 Tróc Th«ng 
I, LuyÖn ®äc : 
 - Đèo Gió , đèo Giàng , 
 đèo Cao Bắc 
 - lặng thầm , suối khuất , 
 biên cương , Tổ quốc 
 Rồi dần bằng bằng xuống 
 Ông lành như hạt gạo 
 Bà hiền như suối trong 
II, T×m hiÓu bµi : 
Đèo Gió , đèo Giàng , đèo Cao Bắc 
Ý1: Giới thiệu địa thế hiểm trở của Cao Bằng . 
mận ngọt đón môi ta dịu dàng , chị rất thương , em rất thảo , ông lành như hạt gạo , bà hiền như suối trong 
Ý2: Con người Cao Bằng đôn hậu và mến khách . 
 Ý3 : Lòng yêu nước của người dân Cao Bằng 
Thø T­, ngµy 2 th¸ng 01 n¨m 2012 
TËp ®äc 
Cao B»ng 
 Tróc Th«ng 
I, LuyÖn ®äc : 
 - Đèo Gió , đèo Giàng , 
 đèo Cao Bắc 
 - lặng thầm , suối khuất , 
 biên cương , Tổ quốc 
 Rồi dần bằng bằng xuống 
 Ông lành như hạt gạo 
 Bà hiền như suối trong 
II, T×m hiÓu bµi : 
Đèo Gió , đèo Giàng , đèo Cao Bắc 
Ý1: Giới thiệu địa thế hiểm trở của Cao Bằng . 
mận ngọt đến môi ta dịu dàng , chị rất thương , em rất thảo , ông lành như hạt gạo , bà hiền như suối trong 
Ý2: Con người Cao Bằng đôn hậu và mến khách . 
 Ý3 : Lòng yêu nước của người dân Cao Bằng 
Nội dung : Ca ngợi Cao Bằng – mảnh đất có địa thế đặc biệt,có những người dân mến khách , đôn hậu , đang gìn giữ biên cương của Tổ quốc 
luyÖn ®äc diÔn c¶m 
Sau khi qua Đèo Gió 
Ta lại vượt Đèo Giàng 
 Lại vượt đèo Cao Bắc	 
Thì ta tới Cao Bằng 
Cao Bằng ,rõ thật cao ! 
Rồi dần bằng bằng xuống 
Đầu tiên là mận ngọt 
Đón môi ta dịu dàng . 
Rồi đến chị rất thương 
Rồi đến em rất thảo 
Ông lành như hạt gạo 
Bà hiền như suối trong . 
Cao B»ng 
 Sau khi qua Đèo Gió Còn núi non Cao Bằng 
 Ta lại vượt Đèo Giàng Đo làm sao cho hết 
 Lại vượt đèo Cao Bắc 	 Như lòng yêu đất nước 
Thì ta tới Cao Bằng . Sâu sắc người Cao Bằng. 
Cao Bằng ,rõ thật cao ! Đã dâng đến tận cùng 
Rồi dần bằng bằng xuống Hết tầm cao Tổ quốc 
Đầu tiên là mận ngọt Lại lặng thầm trong suốt 
Đón môi ta dịu dàng . Như suối khuất rì rào . 
Rồi đến chị rất thương Bạn ơi có thấy đâu 
Rồi đến em rất thảo Cao Bằng xa xa ấy 
Ông lành như hạt gạo Vì ta mà giữ lấy 
Bà hiền như suối trong. Một dải dài biên cương. 
	 Trúc Thông 
Cao B»ng 
TËp ®äc 
Cao B»ng 
häc thuéc lßng 
Cao B»ng 
Thø T­, ngµy 4 th¸ng 01 n¨m 2012 
TËp ®äc 
Cao B»ng 
 Tróc Th«ng 
Ý1: Giới thiệu địa thế hiểm trở của Cao Bằng . 
Ý2: Con người Cao Bằng đôn hậu và mến khách . 
 Ý3 : Lòng yêu nước của người dân Cao Bằng 
Nội dung : 
Ca ngợi Cao Bằng – mãnh đất có địa thế đặc biệt, có những người dân mến khách , đôn hậu , đang gìn giữ biên cương của Tổ quốc 
xin chµo 
c¸c em 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_tiet_44_cao_bang_pham_thi_loi_nam_ho.ppt