Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 41: Trí dũng song toàn - Võ Thị Thúy Kiều - Năm học 2010-2011

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 41: Trí dũng song toàn - Võ Thị Thúy Kiều - Năm học 2010-2011

Câu 1: Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ “góp giỗ Liễu Thăng” ?

Trả lời: Ông vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời. Vua Minh phán: Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Giang Văn Minh tâu luôn: Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ? Vua Minh biết đã mắc mưu đành phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng.

 

ppt 24 trang Thu Yến 02/04/2024 510
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 41: Trí dũng song toàn - Võ Thị Thúy Kiều - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học số 1 Thị trấn Phù Mỹ 
M«n:tËp ®äc 
Chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸ã vÒ dù tiÕt häc 
GV dạy: Võ Thị Thúy Kiều 
Líp: 5C 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
KiÓm tra bµi cò : 
HS1 : Đọc đoạn 1, đoạn 2 và trả lời câu hỏi: Kể lại những đóng góp của ông Thiện trong thời kì trước Cách mạng. 
HS2 : Đọc 3 đoạn còn lại và trả lời câu hỏi: Kể lại những đóng góp của ông Thiện khi Cách mạng thành công, trong kháng chiến và sau khi hòa bình lập lại. 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
Luyện đọc : 
 Bµi chia lµm 4 ®o¹n: 
	 §o¹n 1 : Tõ ®Çu cho ra lÏ . 
	 §o¹n 2: TiÕp theo ®Ó ®Òn m¹ng cho LiÔu Th¨ng 
	§o¹n 3: TiÕp theo sai ng­êi ¸m h¹i «ng. 
	 §o¹n 4: Cßn l¹i. 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 §ång trô ®Õn giê rªu vÉn mäc. 
	 B¹ch §»ng thuë tr­íc m¸u cßn loang. 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
I. Luyện đọc : 
II. Tìm hiểu bài: 
Câu 1 : Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ “góp giỗ Liễu Thăng” ? 
Trả lời : Ông vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời. Vua Minh phán: Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời . Giang Văn Minh tâu luôn: Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ? Vua Minh biết đã mắc mưu đành phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng. 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
? : Khi vua Minh tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng thì nước ta thoát được nạn gì ? 
Trả lời : 
 Nước ta thoát khỏi nạn mỗi nam cống nạp một tượng vàng để đền mạng Liễu Thăng. 
 Cống nạp: nộp vật phẩm cho vua chúa hay nước mà mình chịu khuất phục thời phong kiến (nộp vật phẩm cho Trung Quốc để đền mạng Liễu Thăng) 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
II. Tìm hiểu bài: 
 Ý 1 : Bằng sự mưu trí Giang Văn Minh đã buộc vua Minh phải bỏ lệ cống nạp góp giỗ Liễu Thăng hàng năm 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
II. Tìm hiểu bài: 
Câu 2 : Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh. 
Trả lời : 
 Đại thần nhà Minh ra vế đối: 
 Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc 
 Ông đối lại ngay: 
 Bạch Đằng thuở trước máu còn loang . 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
II. Tìm hiểu bài: 
Câu 3 : Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh ? 
Trả lời : 
Vua Minh mắc mưu Giang Văn Minh, phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng nên căm ghét ông. 
- Nay thấy Giang Văn Minh không những không chịu nhún nhường trước câu đối của đại thần trong triều, còn dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống, Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại nên giận quá, sai người ám hại ông. 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
II. Tìm hiểu bài: 
 Ý 2 : Ông Giang Văn Minh dũng cảm bảo vệ danh dự của đất nước. 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
II. Tìm hiểu bài: 
Câu 4 : Vì sao có thể nói Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn ? 
Trả lời : 
 Vì Giang Văn Minh vừa mưu trí vừa bất khuất: 
-Giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mưu để vua nhà Minh buộc phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt. 
-Để giữ thể diện và danh dự đất nước, ông dũng cảm, không sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc. 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
II. Tìm hiểu bài: 
 Bài văn ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài. 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
* Nội dung bài : 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
 III. Đọc diễn cảm : 
 Giäng ®äc cña tõng nh©n vËt: 
	 -Giäng cña vua nhµ Minh; cña ®¹i thÇn nhµ Minh: h¸ch dÞch, coi th­êng ng­êi kh¸c . 
	 -Giäng cña «ng Giang V¨n Minh: lóc ®Çu th× vÎ buån lóc sau cøng r¾n, dâng d¹c. 
	 -Giäng vua Lª ThÇn t«ng: buån, th­¬ng xãt. 
	 -Giäng ng­êi dÉn chuyÖn: giäng kÓ chuyÖn. 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
 Chờ rất lâu mà vẫn không được vua nhà Minh cho tiếp kiến, ông vờ khóc lóc rất thảm thiết. Vua Minh liền hạ chỉ mời ông đến hỏi cho ra lẽ. 
 Thám hoa vừa khóc vừa than rằng: 
 -Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần, nhưng thần không có mặt ở nhà để cúng giỗ. Thật là bất hiếu với tổ tiên! 
 Vua Minh phán: 
 -Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Sứ thần khóc lóc như vậy thật không phải lẽ . 
 Giang Văn Minh nghe vậy bèn tâu: 
 -Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hằng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ?	 
III. Đọc diễn cảm : 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
 Chờ rất lâu mà vẫn không được vua nhà Minh cho tiếp kiến, ông vờ khóc lóc rất thảm thiết . Vua Minh liền hạ chỉ mời ông đến hỏi cho ra lẽ. 
 Thám hoa vừa khóc vừa than rằng : 
 -Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần, nhưng thần không có mặt ở nhà để cúng giỗ. Thật là bất hiếu với tổ tiên! 
 Vua Minh phán: 
 - Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời . Sứ thần khóc lóc như vậy thật không phải lẽ . 
 Giang Văn Minh nghe vậy bèn tâu : 
 -Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm , sao hằng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ?	 
III. Đọc diễn cảm : 
 ?: Nhân vật chính trong bài là ai ? 
 Trả lời: Thám hoa Giang Văn Minh 
 ?: Nhân vật đã để lại cho em ấn tượng gì sâu sắc sau khi học bài này ? 
 Trả lời: Đó là một người trí dũng song toàn, biết đặt quyền lợi và danh dự đất nước lên trên tính mạng. 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
* Củng cố : 
Mộ Thám hoa Giang Văn Minh 
Khu di tích thờ Giang Văn Minh 
Đền thờ Thám hoa Giang Văn Minh 
Phố Giang Văn Minh ở Hà Nội 
 -Về nhà đọc lại bài và trả lời các câu hỏi về nội dung bài hôm nay. 
 -Chuẩn bị bài tiếp theo: Tiếng rao đêm . 
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 
TËp ®äc 
 Trí dũng song toàn 
 (Theo §inh Xu©n L©m – Tr­¬ng H÷u Quýnh vµ Trung L­u) 
* Dặn dò : 
Ch©n thµnh c¶m ¬n  c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_tiet_41_tri_dung_song_toan_vo_thi_th.ppt