Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 40: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng - Đặng Thị Tuyết - Năm học 2009-2010

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 40: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng - Đặng Thị Tuyết - Năm học 2009-2010

Ông Đỗ Đình Thiện sinh năm 1904, là con út trong một gia đình viên chức quê ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông mồ côi cha từ lúc 3 tháng tuổi, được mẹ là bà Trần Thị Lan làm nghề buôn bán tơ lụa nuôi ăn học.

 Ông sớm có lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc.

 

ppt 27 trang Thu Yến 02/04/2024 520
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Tiết 40: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng - Đặng Thị Tuyết - Năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng tiÓu häc ng« quyÒn nhiÖt liÖt Chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù Héi gi¶ng 
gi¸o viªn giái huyÖn . n¨m häc 2009-2010 
 M«n : TËp ®äc líp 5 
 Bµi : Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña C¸ch m¹ng 
 Gi¸o viªn thùc hiÖn: §Æng ThÞ TuyÕt 
Thø t­ , ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010 
TËp ®äc 
Ông Đỗ Đình Thiện - Ảnh chụp tại Paris năm 1946 
 Ông Đỗ Đình Thiện sinh năm 1904, là con út trong một gia đình viên chức quê ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông mồ côi cha từ lúc 3 tháng tuổi, được mẹ là bà Trần Thị Lan làm nghề buôn bán tơ lụa nuôi ăn học. 
 Ông sớm có lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc. 
ông vào Đảng Cộng sản Pháp năm 1928., trở về nước ông cùng vợ là bà Trịnh Thị Điền tự nguyện làm một việc thầm lặng là đóng góp về kinh tế cho cách mạng. Đầu những năm 40 của thế kỷ trước, ông bà đã trở nên giàu có nổi tiếng đất Hà Thành với tiệm buôn tơ Cát Lợi ở 54 Hàng Gai, Nhà máy Dệt ở Gia Lâm, Hà Nội; đồn điền cà phê ở Chi Nê, Hoà Bình. 
 Ngày 4/9/1945, Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh đặt ra Quỹ Độc lập nhằm động viên sức hy sinh phấn đấu của đồng bào toàn quốc. Ông Đỗ Đình Thiện được cử phụ trách Q uỹ Độc lập Trung ương ở Hà Nội. Không những vận động mọi người đóng góp, bản thân ông bà đã gương mẫu đóng góp lớn về mặt tài chính cho đất nước như cung cấp tiền, vàng, lương thực, vải vóc... 
 Công lao đóng góp cho Đảng, cho đất nước của nhà tư sản - chiến sĩ cách mạng Đỗ Đình Thiện thật hiếm có và rất to lớn! 
 Ông Đỗ Đình Thiện đã qua đời ngày 2.1.1972, hưởng thọ 69 tuổi. 
Thø t­ , ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010 
TËp ®äc 
Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña C¸ch m¹ng (20) 
1. LuyÖn ®äc: 
b. C©u - §o¹n: 
a. Tõ ng÷ khã: 
tµi trî, 
“tay hßm ch×a kho¸”, 
 Sè tiÒn nµy lµm ng­êi gi÷ “tay hßm ch×a kho¸” cña §¶ng kh«ng khái xóc ®éng vµ söng sèt, bëi lóc bÊy giê, ng©n quü cña §¶ng chØ cßn cã 24 ®ång. 
Thø t­ , ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010 
TËp ®äc 
Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña C¸ch m¹ng (20) 
1. LuyÖn ®äc: 
b. C©u - §o¹n: 
a. Tõ ng÷ khã: 
2. T×m hiÓu bµi: 
Sè tiÒn nµy lµm ng­êi gi÷ “tay hßm ch×a kho¸” cña §¶ng kh«ng khái xóc ®éng vµ söng sèt, bëi lóc bÊy giê, ng©n quü cña §¶ng chØ cßn cã 24 ®ång. 
* ¤ng §ç §×nh ThiÖn lµ mét nhµ t­ s¶n lín 
Chñ ®ån ®iÒn, nhµ m¸y, tiÖm bu«n 
§ån ®iÒn cao su 
§ån ®iÒn cµ phª 
Thø t­ , ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010 
TËp ®äc 
Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña C¸ch m¹ng (20) 
1. LuyÖn ®äc: 
b. C©u - §o¹n: 
a. Tõ ng÷ khã: 
2. T×m hiÓu bµi: 
Sè tiÒn nµy lµm ng­êi gi÷ “tay hßm ch×a kho¸” cña §¶ng kh«ng khái xóc ®éng vµ söng sèt, bëi lóc bÊy giê, ng©n quü cña §¶ng chØ cßn cã 24 ®ång. 
* ¤ng §ç §×nh ThiÖn lµ mét nhµ t­ s¶n lín 
Chñ ®ån ®iÒn, nhµ m¸y, tiÖm bu«n 
¤ng ®· trî gióp vÒ tµi chÝnh cho tæ chøc 
Th¶o luËn: KÓ l¹i nh÷ng ®ãng gãp to lín vµ liªn tôc cña «ng ThiÖn qua c¸c thêi k×? 
- Tr­íc C¸ch m¹ng: 
- Khi C¸ch m¹ng thµnh c«ng: 
- Trong kh¸ng chiÕn: 
- Sau khi hoµ b×nh lËp l¹i: 
Thø t­ , ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010 
TËp ®äc 
Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña C¸ch m¹ng (20) 
1. LuyÖn ®äc: 
b. C©u - §o¹n: 
a. Tõ ng÷ khã: 
2. T×m hiÓu bµi: 
Sè tiÒn nµy lµm ng­êi gi÷ “tay hßm ch×a kho¸” cña §¶ng kh«ng khái xóc ®éng vµ söng sèt, bëi lóc bÊy giê, ng©n quü cña §¶ng chØ cßn cã 24 ®ång. 
* ¤ng §ç §×nh ThiÖn lµ mét nhµ t­ s¶n lín 
Chñ ®ån ®iÒn, nhµ m¸y, tiÖm bu«n 
 ¤ng ®· trî gióp vÒ tµi chÝnh cho tæ chøc: 
- Tr­íc C¸ch m¹ng: 
- Khi C¸ch m¹ng thµnh c«ng: 
- Trong kh¸ng chiÕn: 
- Khi hoµ b×nh lËp l¹i: 
 N¨m 1943 ñng hé 3 v¹n 	 ®ång §«ng D­¬ng. 
Thø t­ , ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010 
TËp ®äc 
Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña C¸ch m¹ng (20) 
1. LuyÖn ®äc: 
b. C©u - §o¹n: 
a. Tõ ng÷ khã: 
2. T×m hiÓu bµi: 
Sè tiÒn nµy lµm ng­êi gi÷ “tay hßm ch×a kho¸” cña §¶ng kh«ng khái xóc ®éng vµ söng sèt, bëi lóc bÊy giê, ng©n quü cña §¶ng chØ cßn cã 24 ®ång. 
* ¤ng §ç §×nh ThiÖn lµ mét nhµ t­ s¶n lín, 
Cã ®ån ®iÒn, nhµ m¸y, tiÖm bu«n 
 ¤ng ®· trî gióp vÒ tµi chÝnh cho tæ chøc 
- Tr­íc C¸ch m¹ng: 
 N¨m 1943 ñng hé 3 v¹n ®ång §«ng D­¬ng. 
 Khi C¸ch m¹ng thµnh c«ng: 
 TuÇn lÔ Vµng: ñng hé ChÝnh phñ 64 l¹ng vµng; Quü §éc lËp Trung ­¬ng 10 v¹n ®ång . 
- Trong kh¸ng chiÕn: 
- Khi hoµ b×nh lËp l¹i: 
Ch©n dung Hå Chñ TÞch (NguyÔn S¸ng-1945) 
Nhµ m¸y in tiÒn T«-panh (Ph¸p) 
Bác Hồ tiếp thanh niên dân chủ Pháp tại Paris 1946, người bên cạnh Bác bên trái là ông Đỗ Đình Thiện. (Ảnh tư liệu của gia đình ông Đỗ Long Vân). 
Sau buæi tiÖc chiªu ®·i (ngµy 2-7-1946) Thñ t­íng Ph¸p G.Bidault tiÔn Hå Chñ TÞch ®Õn cöa dinh Thñ t­íng. Ng­êi ®øng sau Hå Chñ TÞch lµ «ng §ç §×nh ThiÖn. 
Thø t­ , ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010 
TËp ®äc 
Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña C¸ch m¹ng (20) 
1. LuyÖn ®äc: 
b. C©u - §o¹n: 
a. Tõ ng÷ khã: 
2. T×m hiÓu bµi: 
Sè tiÒn nµy lµm ng­êi gi÷ “tay hßm ch×a kho¸” cña §¶ng kh«ng khái xóc ®éng vµ söng sèt, bëi lóc bÊy giê, ng©n quü cña §¶ng chØ cßn cã 24 ®ång. 
* ¤ng §ç §×nh ThiÖn lµ mét nhµ t­ s¶n lín, 
Cã ®ån ®iÒn, nhµ m¸y, tiÖm bu«n 
* ¤ng ®· trî gióp vÒ tµi chÝnh cho tæ chøc 
- Tr­íc c¸ch m¹ng: N¨m 1943 ñng hé 3 v¹n ®ång §«ng D­¬ng. 
 Khi c¸ch m¹ng thµnh c«ng: TuÇn lÔ Vµng: ñng hé ChÝnh phñ 64 l¹ng vµng; Quü §éc lËp Trung ­¬ng 10 v¹n ®ång . 
- Trong kh¸ng chiÕn: 
 HiÕn toµn bé ®ån 	 	 ®iÒn cho Nhµ n­íc 
ñ ng hé hµng tr¨m tÊn thãc 
- Sau khi hoµ b×nh lËp l¹i: 
ViÖc lµm cña «ng ThiÖn thÓ hiÖn 
nh÷ng phÈm chÊt g×? 
 ¤ng lµ mét c«ng d©n yªu n­íc, cã tÊm lßng v× 
®¹i nghÜa, s½n sµng hiÕn tÆng sè tµi s¶n rÊt lín cña m×nh cho c¸ch m¹ng v× mong muèn ®­îc gãp søc m×nh vµo sù nghiÖp chung. 
Thø t­ , ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010 
TËp ®äc 
Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña C¸ch m¹ng (20) 
1. LuyÖn ®äc: 
b. C©u - §o¹n: 
a. Tõ ng÷ khã: 
2. T×m hiÓu bµi: 
Sè tiÒn nµy lµm ng­êi gi÷ “tay hßm ch×a kho¸” cña §¶ng kh«ng khái xóc ®éng vµ söng sèt, bëi lóc bÊy giê, ng©n quü cña §¶ng chØ cßn cã 24 ®ång. 
* ¤ng §ç §×nh ThiÖn lµ mét nhµ t­ s¶n lín, 
Cã ®ån ®iÒn, nhµ m¸y, tiÖm bu«n 
 ¤ng ®· trî gióp vÒ tµi chÝnh cho tæ chøc 
- Tr­íc c¸ch m¹ng: N¨m 1943 ñng hé 3 v¹n ®ång §«ng D­¬ng. 
 Khi c¸ch m¹ng thµnh c«ng: TuÇn lÔ Vµng ñng hé ChÝnh phñ 64 l¹ng vµng; Quü §éc lËp Trung ­¬ng 10 v¹n ®ång . 
- Trong kh¸ng chiÕn: ñ ng hé hµng tr¨m tÊn thãc 
- Sau khi hoµ b×nh lËp l¹i: HiÕn toµn bé ®ån 	 ®iÒn cho Nhµ n­íc 
ý nghÜa: 
 BiÓu d­¬ng mét c«ng d©n yªu n­íc, mét nhµ t­ s¶n ®· trî gióp C¸ch m¹ng rÊt nhiÒu tiÒn b¹c, tµi s¶n trong thêi k× C¸ch m¹ng gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. 
mét c«ng d©n yªu n­íc . 
Tõ c©u chuyÖn trªn, em cã suy nghÜ nh­ thÕ nµo vÒ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi ®Êt n­íc? 
Thø t­ , ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010 
TËp ®äc 
Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña C¸ch m¹ng (20) 
1. LuyÖn ®äc: 
b. C©u - §o¹n: 
a. Tõ ng÷ khã: 
2. T×m hiÓu bµi: 
Sè tiÒn nµy lµm ng­êi gi÷ “tay hßm ch×a kho¸” cña §¶ng kh«ng khái xóc ®éng vµ söng sèt, bëi lóc bÊy giê, ng©n quü cña §¶ng chØ cßn cã 24 ®ång. 
* ¤ng §ç §×nh ThiÖn lµ mét nhµ t­ s¶n lín, 
Cã ®ån ®iÒn, nhµ m¸y, tiÖm bu«n 
 ¤ng ®· trî gióp vÒ tµi chÝnh cho tæ chøc 
- Tr­íc c¸ch m¹ng: N¨m 1943 ñng hé 3 v¹n ®ång §«ng D­¬ng. 
 Khi c¸ch m¹ng thµnh c«ng: TuÇn lÔ Vµng : ñng hé ChÝnh phñ 64 l¹ng vµng; Quü §éc lËp Trung ­¬ng 10 v¹n ®ång . 
- Trong kh¸ng chiÕn: ñ ng hé hµng tr¨m tÊn thãc 
- Sau khi hoµ b×nh lËp l¹i: hiÕn toµn bé ®ån ®iÒn 
ý nghÜa: 
 BiÓu d­¬ng mét c«ng d©n yªu n­íc, mét nhµ t­ s¶n ®· trî gióp C¸ch m¹ng rÊt nhiÒu tiÒn b¹c, tµi s¶n trong thêi k× C¸ch m¹ng gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. 
mét c«ng d©n yªu n­íc yªu n­íc 
 NhÑ nhµng, to võa ®ñ nghe, thÓ hiÖn c¶m høng ngîi ca, kÝnh träng nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña c¸ch m¹ng. 
* Giäng ®äc toµn bµi: 
 Víi lßng nhiÖt thµnh yªu n­íc , ngay tõ tr­íc c¸ch m¹ng, «ng ThiÖn ®· cã nh÷ng trî gióp to lín vÒ tµi chÝnh cho tæ chøc. N¨m 1943, th«ng qua ®ång chÝ NguyÔn L­¬ng B»ng, «ng göi ñng hé quü §¶ng 3 v¹n ®ång §«ng D­¬ng. Sè tiÒn nµy lµm ng­êi gi÷ “tay hßm ch×a kho¸” cña §¶ng kh«ng khái xóc ®éng vµ söng sèt, bëi lóc bÊy giê, ng©n quü §¶ng chØ cßn cã 24 ®ång. 
 Khi c¸ch m¹ng thµnh c«ng, sù tµi trî cña «ng ThiÖn ®èi víi c¸ch m¹ng cßn lín h¬n nhiÒu. Trong TuÇn lÔ Vµng, «ng ®· ñng hé ChÝnh phñ tíi 64 l¹ng vµng. Víi Quü §éc lËp Trung ­¬ng, «ng còng ®ãng gãp tíi 10 v¹n ®ång §«ng D­¬ng vµ ®­îc ChÝnh phñ tÝn nhiÖm giao phô tr¸ch Quü. 
Héi thi: 
Ai lµ ph¸t thanh viªn tµi n¨ng? 
 Víi lßng nhiÖt thµnh yªu n­íc , ngay tõ tr­íc c¸ch m¹ng, «ng ThiÖn ®· cã nh÷ng trî gióp to lín vÒ tµi chÝnh cho tæ chøc. N¨m 1943, th«ng qua ®ång chÝ NguyÔn L­¬ng B»ng, «ng göi ñng hé quü §¶ng 3 v¹n ®ång §«ng D­¬ng. Sè tiÒn nµy lµm ng­êi gi÷ “tay hßm ch×a kho¸” cña §¶ng kh«ng khái xóc ®éng vµ söng sèt, bëi lóc bÊy giê, ng©n quü §¶ng chØ cßn cã 24 ®ång. 
 Khi c¸ch m¹ng thµnh c«ng, sù tµi trî cña «ng ThiÖn ®èi víi c¸ch m¹ng cßn lín h¬n nhiÒu. Trong TuÇn lÔ Vµng, «ng ®· ñng hé ChÝnh phñ tíi 64 l¹ng vµng. Víi Quü §éc lËp Trung ­¬ng, «ng còng ®ãng gãp tíi 10 v¹n ®ång §«ng D­¬ng vµ ®­îc ChÝnh phñ tÝn nhiÖm giao phô tr¸ch Quü. 
Thø t­ , ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2010 
TËp ®äc 
Nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña C¸ch m¹ng (20) 
1. LuyÖn ®äc: 
b. C©u - §o¹n: 
a. Tõ ng÷ khã: 
2. T×m hiÓu bµi: 
Sè tiÒn nµy lµm ng­êi gi÷ “tay hßm ch×a kho¸” cña §¶ng kh«ng khái xóc ®éng vµ söng sèt, bëi lóc bÊy giê, ng©n quü cña §¶ng chØ cßn cã 24 ®ång. 
* ¤ng §ç §×nh ThiÖn lµ mét nhµ t­ s¶n lín, 
Cã ®ån ®iÒn, nhµ m¸y, tiÖm bu«n 
 ¤ng ®· trî gióp vÒ tµi chÝnh cho tæ chøc 
- Tr­íc c¸ch m¹ng: N¨m 1943 ñng hé 3 v¹n ®ång §«ng D­¬ng. 
 Khi c¸ch m¹ng thµnh c«ng: TuÇn lÔ Vµng : ñng hé ChÝnh phñ 64 l¹ng vµng; Quü §éc lËp Trung ­¬ng 10 v¹n ®ång . 
- Trong kh¸ng chiÕn: ñ ng hé hµng tr¨m tÊn thãc 
- Sau khi hoµ b×nh lËp l¹i: hiÕn toµn bé ®ån ®iÒn 
ý nghÜa: 
 BiÓu d­¬ng mét c«ng d©n yªu n­íc, mét nhµ t­ s¶n ®· trî gióp C¸ch m¹ng rÊt nhiÒu tiÒn b¹c, tµi s¶n trong thêi k× C¸ch m¹ng gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. 
mét c«ng d©n yªu n­íc yªu n­íc 
 NhÑ nhµng, to võa ®ñ nghe, thÓ hiÖn c¶m høng ngîi ca, kÝnh träng nhµ tµi trî ®Æc biÖt cña c¸ch m¹ng. 
* Giäng ®äc toµn bµi: 
Xin ch¢N thµnh c¶m ¬n 
chµo T¹m biÖt 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_tiet_40_nha_tai_tro_dac_biet_cua_cac.ppt