Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Bài: Mùa thảo quả

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Bài: Mùa thảo quả

Nội dung bài:

Miêu tả vẻ đẹp ,hương thơm đặc biệt , sự sinh sôi ,phát triển nhanh đến bất ngờ của thảo quả .Cảm nhận được nghệ thuật miêu tả đặc sắc của tác giả.

 

ppt 17 trang Thu Yến 02/04/2024 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Bài: Mùa thảo quả", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 
 GIÁO ÁN TẬP ĐỌC 
KHỐI 5 
2 
Kiểm tra bài cũ : 
Con chim sẻ nhỏ chết trong hoàn cảnh đáng thương như thế nào? 
Nêu nội dung của bài ? 
3 
4 
MÙA THẢO QUẢ 
Tập đọc: 
5 
Hoạt động 1: 
Luyện đọc 
Hoạt động 3: 
Hoạt động 2: 
Đọc diễn cảm 
Tìm hiểu bài 
6 
Hoạt động 1: 
Luyện đọc 
7 
Từ ngữ 
Luyện đọc 
-Đản Khao 
- Chin San 
-Lướt thướt 
-Quyến 
-Tầng rừng thấp 
 Ngọt lựng 
- Thơm đậm 
-Thơm nồng 
ản 
in S 
L ướt 
uyến 
8 
TÇng rõng cao 
9 
TÇng rõng gi÷a 
10 
TÇng rõng thÊp 
11 
Hoạt động 2 : 
Tìm hiểu 
 bài 
12 
Nội dung bài: 
Miêu tả vẻ đẹp ,hương thơm đặc biệt , sự sinh sôi ,phát triển nhanh đến bất ngờ của thảo quả .Cảm nhận được nghệ thuật miêu tả đặc sắc của tác giả. 
Hoạt động 2 : 
13 
Hoạt động 3 : 
Đọc diễn 
 cảm 
14 
-Toàn bài đọc với giọng nghẹ nhàng thể hiện cảm hứng ca ngợi vẻ đẹp của rừng thảo quả. 
-Nhấn giọng ỏ những từ ngữ:lướt thướt , quyến , ngọt lựng , thơm nồng, đậm , ủ ấp , chín nục , ngây ngất , kì lạ , thoáng cái, đột ngột ,rực lên, lan tỏa, vươn ngọt , xòe lá,chứa lửa , chứa nắng , hắt lên ,xay ngây 
15 
§o¹n 3 : 
Sù sèng cø tiÕp tôc trong ©m thÇm, hoa th¶o qu¶ n¶y d­íi gèc c©y kÝn ®¸o vµ lÆng lÏ . Ngµy qua, trong s­¬ng thu Èm ­ít vµ m­a r©y bôi mïa ®«ng , nh÷ng chïm hoa khÐp miÖng b¾t ®Çu kÕt tr¸i. Th¶o qu¶ chÝn dÇn . D­íi ®¸y rõng, tùa nh­ ®ét ngét , bçng rùc lªn nh÷ng chïm th¶o qu¶ ®á chon chãt ,nh­ chøa löa, chøa n¾ng. Rõng ngËp h­¬ng th¬m . Rõng s¸ng nh­ cã löa h¾t lªn tõ d­íi ®¸y rõng. 
Rõng say ng©y vµ Êm nãng . Th¶o qu¶ nh­ nh÷ng ®èm löa hång , ngµy qua ngµy l¹i th¾p thªm nhiÒu ngän m¬Ý , nhÊp nh¸y vui m¾t. 
16 
L 
Ư 
Ớ 
T 
T 
H 
Ư 
Ớ 
T 
T 
H 
Ơ 
M 
C 
H 
I 
N 
S 
A 
N 
Đ 
Ỏ 
C 
H 
O 
N 
C 
H 
Ó 
T 
Q 
U 
Ả 
Đ 
Ả 
N 
K 
H 
A 
O 
C 
H 
Í 
N 
N 
Ụ 
C 
T 
H 
U 
Q 
A 
O 
A 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
7 
Tìm từ láy ở đoạn 1 có 9 chữ cái 
Từ có 4 chữ cái nói lên hương vị của thảo quả 
Từ có 7 chữ cái diễn tả mức độ chín của thảo quả 
Từ đồng nghĩa với từ trái gồm có 3 chữ cái 
Nơi được trồng nhiều thảo quả từ có 7 chữ cái 
Từ tả màu sắc của thảo quả khi chín có 10 chữ cái 
Từ có 7 chữ cái thôn xóm có nhiều thảo quả 
Q 
H 
T 
Ả 
U 
Ả 
O 
Trò chơi ô chữ 
17 
Chuẩn bị bài sau:  Hành trình của bầy ong 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_bai_mua_thao_qua.ppt