Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Bài: Hành trình của bầy ong

Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Bài: Hành trình của bầy ong

Bài thơ ca ngợi phẩm chất đáng quý của bầy ong :cần cù làm việc , tìm hoa gây mật, giữ hộ cho người những mùa đã tàn phai,để lại hương thơm ,vị ngọt cho đời.

 

ppt 15 trang Thu Yến 02/04/2024 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 5 - Bài: Hành trình của bầy ong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG 
Tập đọc: 
Hoạt động 1: 
Luyện đọc 
Hoạt động 3: 
Hoạt động 2: 
Đọc diễn cảm 
Tìm hiểu bài 
Hoạt động 1: 
Luyện đọc 
Từ ngữ 
Luyện đọc 
-Nẻo 
-sóng tràn 
-rong ruổi 
-lặng thầm 
 Hành trình 
- Bập bùng 
-Thăm thẳm 
N 
s tr 
uôi 
l 
-say đất trời 
s tr 
Hoạt động 2 : 
Tìm hiểu 
 bài 
Nội dung bài: 
Bài thơ ca ngợi phẩm chất đáng quý của bầy ong :cần cù làm việc , tìm hoa gây mật, giữ hộ cho người những mùa đã tàn phai,để lại hương thơm ,vị ngọt cho đời. 
Hoạt động 2 : 
Hoạt động 3 : 
Đọc diễn 
 cảm 
-Toàn bài đọc với giọng trải dài , tha thiết ,cảm hứng ca ngợi những đặc điểm đáng quý của bầy ong . 
- Nhấn giọng ở những từ ngữ:đẫm , trọn đời , thăm thẳm , sóng tràn, bập bùng, rong ruổi,rù rì,say đất` trời, 
 §o¹n: 
Ch¾t trong vÞ ngät mïi h­¬ng 
 LÆng thÇm thay nh÷ng con ®­êng ong bay. 
Tr¶i qua m­a n¾ng v¬i ®Çy 
 Men trêi ®Êt ®ñ lµm say ®Êt trêi . 
BÇy ong gi÷ hé cho ng­êi 
 Nh÷ng mïa hoa ®· tµn phai th¸ng ngµy . 
1 
2 
3 
 lÆng thÇm 
 rong ruæi 
 khæ 3 vµ khæ 4 
H¸i hoa d©n chñ 
4 
 khæ 3 vµ khæ 4 
tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c¶m ¬n c¸c em häc sinh ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_5_bai_hanh_trinh_cua_bay_ong.ppt