Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài: Tre, mây, song

Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài: Tre, mây, song

Còn đây là cây song. Cây song cũng thân leo và hoá gỗ, nhưng cây to và dài hơn cây mây, mọc thành bụi lớn. Cây song có nhiều ở vùng núi.

ppt 22 trang Thu Yến 02/04/2024 250
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài: Tre, mây, song", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏCTRÖÔØNG TIEÅU HOÏC 
Khoa hoïc 
Lôùp chuùng ta ñoøan keát 
BAØI MÔÙI: 
Tre, maây, song 
 Đây là cây tre. Cây tre ở quê em có rất nhiều. Chúng mọc thành bụi lớn, gióng dài hơn gióng mía. 
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY TRE, MÂY, SONG 
 Đây là cây gì? 
 Các em biết gì về loại cây này? 
Quan s¸t h×nh vµ cho biÕt ®©y lµ c©y g×? Em biÕt g× vÒ c©y nµy? 
	 Đây là cây mây. Cây mây thân leo, hoá gỗ, có nhiều gai, mọc thành bụi lớn. 
§©y lµ c©y g×? 
H·y nãi nh÷ng g× em biÕt vÒ c©y nµy? 
	Còn đây là cây song. Cây song cũng thân leo và hoá gỗ, nhưng cây to và dài hơn cây mây, mọc thành bụi lớn. Cây song có nhiều ở vùng núi. 
Ho¹t ®éng nhãm, mçi nhãm gåm 4 häc sinh. 
Th¶o luËn vµ ghi vµo phiÕu häc tËp: 
 Tre	 M©y, song 
 §Æc ®iÓm 
 Mäc ®øng, thµnh bôi, cao kho¶ng 10-15 m, th©n trßn, gåm nhiÒu ®èt th¼ng h×nh èng. 
C©y leo, mäc thµnh bôi, th©n gç dµi, kh«ng ph©n mh¸nh. 
Tre, song, m©y cã ®Æc ®iÓm chung lµ g×? 
Tre, m©y song cã ®Æc ®iÓm chung lµ mäc thµnh tõng bôi cã ®èt, l¸ nhá, cã tÝnh ®µn håi cao, dÏo cøng. 
Dïng ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c ®å dïng gia ®×nh vµ c¸c ®å thñ c«ng mÜ nghÖ 
	 *KÕt luËn: Tre, m©y, song lµ nh÷ng loµi c©y rÊt quen thuéc víi lµng quª ViÖt Nam. Ở n­íc ta cã kho¶ng 44 loµi tre, 33 loµi m©y, songkh¸c nhau. Do ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña tre, m©y, song mµ con ng­êi cã thÓ sö dông chóng vµo viÖc s¶n xuÊt ra nhiÒu ®å dïng trong gia ®×nh. 
Mét sè h×nh ¶nh vÒ c¸c lo¹i tre, m©y, song 
II. Công dụng của tre, mây, song 
 Em hãy kể tên một số đồ dùng làm bằng tre, mây, song ở gia đình hoặc em biết? 
 Quan s¸t nh÷ng h×nh sau vµ cho biÕt chóng lµ ®å dïng g×? Lµm tõ vËt liÖu nµo? KÓ tªn mét sè ®å dïng lµm b»ng tre, m©y, song mµ em biÕt? 
§å thñ c«ng mü nghÖ tõ m©y, song 
GhÕ tre 
GhÕ m©y, song 
Giá m©y 
Đòn gánh, ống nước bằng tre 
Bàn ghế 
bằng mây, song 
Rổ, rá 
Bằng 
Tre, mây 
Đồ thủ công mỹ nghệ bằng mây, song 
 C«ng dông cña tre, m©y, song: 
 *Tre: Dïng ®Ó lµm rÊt nhiÒu ®å dïng gia ®×nh nh­ ®òa, ch¹n, châng, bµn ghÕ, ræ, r¸ .Ngoµi ra tre cßn dïng lµm n«ng cô, dông cô ®¸nh c¸, tre cßn trång thµnh bôi lín ®Ó chèng xãi mßn, lµm cäc ®ãng mãng nhµ. Ngµy x­a, tre cßn lµm cung tªn ®Ó giÕt giÆc. 
 *M©y vµ song: Lµm ®å thñ c«ng mü nghÖ, c¹p, ræ, r¸, bµn ghÕ phôc vô cho ®êi sèng vµ xuÊt khÈu. 
Nêu công dụng của tre, mây, song? 
KÕt luËn: 
	Tre, m©y, song lµ nh÷ng vËt liÖu th«ng dông, phæ biÕn ë n­íc ta. S¶n phÈm cña chóng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. HiÖn nay, hµng thñ c«ng mü nghÖ cña ViÖt Nam ®ang cã mÆt kh¾p n¬i trªn thÕ giíi. ViÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng tõ tre, m©y, song ®· ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. 
III. C¸ch b¶o qu¶n c¸c ®å dïng tõ tre, m©y, song: 
 Nhà em có đồ dùng nào làm từ mây, tre song? Hãy nêu cách bảo quản của gia đình mình? 
CÁCH BẢO QUẢN 
TRE 
MÂY, SONG 
Gi ặt sạch treo lên cao 
Kh ông để ngoài mưa nắng 
S ơn dầu 
Kh ông để nơi ẩm, có nước 
Kh ông để ngoài mưa nắng 
S ơn dầu 
Cuûng coá 
TRÒ CHƠI AI HIỂU ĐÚNG? 
1.Cây mọc đứng, cao khoảng 10-15m, thân rỗng ở bên trong, gồm nhiều đốt thẳng. 
2.Có loài thân dài đến hàng trăm mét. 
3.Cây leo, thân gỗ dài, không phân nhánh, hình trụ. 
4.Cứng có tính đàn hồi. 
5 . Làm nhà, làm đồ dùng trong gia đình. 
6.Dùng để đan lát làm đồ mỹ nghệ, làm dây buộc bè, làm bàn ghế 
TRE!!! 
TRE!!! 
MÂY, SONG!!! 
MÂY, SONG!!! 
MÂY, SONG!!! 
TRE!!! 
TRE 
 1.Cây mọc đứng, cao khoảng 10-15m, thân rỗng ở bên trong, gồm nhiều đốt thẳng. 
 4.Cứng có tính đàn hồi. 
 5.Làm nhà, làm đồ dùng trong gia đình. 
MÂY, SONG 
 2.Có loài thân dài đến hàng trăm mét. 
 3.Cây leo, thân gỗ dài, không phân nhánh, hình trụ. 
 6.Dùng để đan lát làm đồ mỹ nghệ, làm dây buộc bè, làm bàn ghế 
 Bài 22 . TRE MÂY SONG 
Đặc điểm của cây tre, mây, song 
II. Công dụng của tre mây, song 
III. C¸ch b¶o qu¶n c¸c ®å dïng tõ tre, m©y, song: 
DAËN DOØ 
Xem laïi baøi. 
- Chuaån bò baøi : “ Saét, gang, theùp”. 
Chuùc 
quyù 
thaày 
coâ 
nhieàu 
söùc 
 khoeû 
 vaø 
 haïnh 
phuùc 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_5_bai_tre_may_song.ppt