Bài giảng Kể chuyện Lớp 5 - Bài: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Năm học 2021-2022

Bài giảng Kể chuyện Lớp 5 - Bài: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Năm học 2021-2022

Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh.

1. Nội dung

- Những câu chuyện về cuộc đấu tranh xâm lược (như truyện: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ em vừa học ở tuần 4)

- Những câu chuyện về hòa bình(như truyện: Những con sếu bằng giấy- em vừa học ở tuần 4).

 

ppt 12 trang Thu Yến 02/04/2024 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kể chuyện Lớp 5 - Bài: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỂ CHUYỆN. 
KỂ CHUYỆN 
ĐÃ NGHE , ĐÃ ĐỌC. 
NÀM 
* Kể tóm tắt chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai? 
KIỂM TRA BÀI CŨ. 
Kể chuyện 
Thứ ngày tháng 10 năm 2021 
Kể chuyện đã nghe, đã đọc. 
 Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh. 
GỢI Ý 
1. Nội dung 
- Những câu chuyện về cuộc đấu tranh xâm lược (như truyện: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ em vừa học ở tuần 4) 
- Những câu chuyện về hòa bình(như truyện: Những con sếu bằng giấy- em vừa học ở tuần 4). 
- Những câu chuyện về cuộc sống yên vui, hạnh phúc trong hòa bình. 
- Những câu chuyện về ý thức cảnh giác, các hoạt động đấu tranh bảo vệ cuộc sống hòa bình. 
- Những câu chuyện về truyền thống yêu chuộng hòa bình, giữ quan hệ tốt với các nước láng giềng của dân tộc ta. 
 Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh. 
2. Tìm câu chuyện ở đâu? 
- Những câu chuyện em đã được nghe người hân kể. 
- Báo,chuyện đọc xưa và nay. Chú ý chuyện thiếu nhi, Truyện đọc lớp 5. 
 Choáng chieán tranh xaâm löôïc 
Ngoâ Quyeàn ñaïi phaù quaân Nam Haùn 
 Khôûi nghóa Hai Baø Tröng 
 Söùc coâng phaù bom nguyeân töû 
 Toäi aùc chieán tranh 
Chuùng toâi muoán theá 
giôùi naøy maõi hoaø bình. 
Yeân vui, haïnh phuùc trong hoaø bình 
Laøng queâ yeân bình 
 Gia ñình haïnh phuùc 
Vui xuaân môùi 
 Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh. 
- Giới thiệu câu chuyện(đọc ở đâu hoặc nghe ai kể, tên câu chuyện là gì, câu chuyện nói về ai, về việc gì, )- Kể diễn biến câu chuyện, tập trung vào những tình tiết thể hiên ước vọng hòa bình, tinh thần chống chiến tranh.- Nêu cảm nghĩ của bản thân về câu chuyện đó. 
3. Cách kể chuyện 
KỂ NHÓM 
 Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh. 
THI KỂ. 
 Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh. 
 Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh. 
- Nội dung câu chuyện đúng chủ đề 
- Cách kể hay , hấp dẫn kết hợp điệu bộ cử chỉ khi kể. 
- Nêu đúng ý nghĩa và chia sẻ được với bạn về câu chuyện của mình. 
* Tiêu chí đánh giá một câu chuyện hay: 
THI KỂ. 
- Câu chuyện giúp bạn hiểu điều gì? 
 Đề bài: Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh. 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_ke_chuyen_lop_5_bai_ke_chuyen_da_nghe_da_doc_nam_h.ppt