Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Đặng Ngọc Hùng - Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Đặng Ngọc Hùng - Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1

2.Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ từ in nghiêng dưới đây?

 Bác Hồ nói :” Non sông gấm vóc của chúng ta do phụ nữ ta,trẻ cũng như già góp phần thêu dệt nên .”Tiếp nối truyền thống của Hai Bà Trưng và Bà triệu ,ngày nay ,phụ nữ đã có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc .Tiêu biểu cho những anh hùng của thời đại mới là 214 cô bác được nhận các danh hiệu cao quý :anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang.Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một trong những tổ chức quần chúng lớn mạnh của nước ta.Hội đã được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: huân chương sao

vàng,(1985),huân chương độc lập hạng ba(1997),huân chương lao động hạng nhất (1998),huân chương độc lập hạng nhất (2000).

 THEO NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ XUẤT SẮC

 

ppt 13 trang Bình Nhi 30/06/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 30: Cô gái của tương lai - Năm học 2022-2023 - Đặng Ngọc Hùng - Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC HUYEÄN ÑOÀNG XUAÂN 
Tröôøng tieåu hoïc Xuaân Laõnh 1 
Chaøo möøng quyù thaày coâ. 
Veà döï giôø thaêm lôùp 
GV : Đặng Ngọc Hùng 
Daïy Tröôøng TH Xuaân Laõnh 1 
Ñoàng Xuaân – Phuù Yeân. 
Nghe-viết:Cô gái của tương lai 
Viết 
bảng con 
Kiểm tra bài cũ: 
Anh hùng Lao động 
Huân chương Kháng chiến 
Huân chương Lao động 
Giải thưởng Hồ Chí Minh 
Thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 
Chính tả : 
Nghe-viết:Cô gái của tương lai 
Thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 
Chính tả : Cô gái của tương lai. 
Các em mở SGK trang 118 
Thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 
Chính tả : Cô gái của tương lai. 
Em hãy tìm từ khó viết 
Thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 
Chính tả : Cô gái của tương lai. 
 Qua cuộc thi trên mang in-tơ-nét , cô bé Lan Anh15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 ( tổ chức tại 
 Ốt –xtrây-li-a).Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo .Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế ,Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh. 
 Nhìn vào những gì Lan anh đã làm được hôm nay ,có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai. 
 Theo Hoàng Duy 
Cô gái của tương lai 
Thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 
Chính tả : Cô gái của tương lai. 
. 
in-tơ-nét 
Nghị viện Thanh niên 
Ốt-xtrây-li-a 
Thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 
Chính tả : Cô gái của tương lai. 
Bài tập 2: 
Em hãy đọc yêu cầu 
Thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 
Chính tả : Cô gái của tương lai. 
2.Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ từ in nghiêng dưới đây? 
 Bác Hồ nói :” Non sông gấm vóc của chúng ta do phụ nữ ta,trẻ cũng như già góp phần thêu dệt nên .”Tiếp nối truyền thống của Hai Bà Trưng và Bà triệu ,ngày nay ,phụ nữ đã có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc .Tiêu biểu cho những anh hùng của thời đại mới là 214 cô bác được nhận các danh hiệu cao quý : anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang.Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một trong những tổ chức quần chúng lớn mạnh của nước ta.Hội đã được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như : huân chương sao 
vàng ,(1985), huân chương độc lập hạng ba( 1997) ,huân chương lao động hạng nhất (1998), huân chương độc lập hạng nhất ( 2000). 
 THEO NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ XUẤT SẮC 
Thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 
Chính tả : Cô gái của tương lai. 
 * Cách viết hoa tên các huân chương ,danh hiệu,giải thưởng : 
 Tên các huân chương ,danh hiệu,giải thưởng được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. 
Anh hùng Lao động 
 Anh hùng Lực lượng vũ trang 
 Huân chương Sao vàng 
Huân chương Độc lập hạng Ba 
Huân chương Lao động hạng Nhất 
Huân chương Độc lập hạng Nhất 
3,Tên các huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây: 
a , Huân chương cao quý nhất của nước ta là : 
B huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quân đội. 
c, là huân chương cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất . 
Huân chương Sao vàng 
 Huân chương Quân công 
Huân chương Lao động 
Thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 
Chính tả : Cô gái của tương lai. 
Chuẩn bị bài mới 
 Tà áo dài Việt Nam 
Thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2023 
Chính tả : Cô gái của tương lai. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_30_co_gai_cua_tuong_lai_nam_ho.ppt