Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 29: Nhớ viết Đất nước - Năm học 2022-2023 - Mai Lan Phương

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 29: Nhớ viết Đất nước - Năm học 2022-2023 - Mai Lan Phương

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhớ - viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối bài Đất nước.

- Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong BT2, BT3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó.

- Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ vở.

- Năng lực:

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.

 

ppt 14 trang Bình Nhi 30/06/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 29: Nhớ viết Đất nước - Năm học 2022-2023 - Mai Lan Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
Đất nước 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Nhớ - viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối bài Đất nước. 
- Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong BT2, BT3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó. 
- Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ vở. 
- Năng lực: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ. 
- Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. 
 Khởi động : 
Baøi: 	Baø cuï baùn haøng nöôùc cheø 
goác baøng 
buùn oác 
ngaém kó 
môù toùc giaû 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
(töø “Muøa thu nay ” ñeán heát) 
Laéng nghe baïn ñoïc nheù! 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
Đất nước 
(töø “Muøa thu nay ” ñeán heát) 
 + Caû ba khoå thô theå hieän tình caûm gì cuûa taùc giaû ñoái vôùi queâ höông, ñaát nöôùc? 
 Theå hieän nieàm vui, nieàm töï haøo, tình yeâu tha thieát cuûa taùc giaû ñoái vôùi queâ höông, ñaát nöôùc. 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
Đất nước 
(töø “Muøa thu nay ” ñeán heát) 
	Muøa thu nay khaùc roài 
	Toâi ñöùng vui nghe giöõa nuùi ñoài 
	Gioù thoåi röøng tre phaáp phôùi 
	Trôøi thu thay aùo môùi 
	Trong bieác noùi cöôøi thieát tha. 
	Trôøi xanh ñaây laø cuûa chuùng ta 
	Nuùi röøng ñaây laø cuûa chuùng ta 
	Nhöõng caùnh ñoàng thôm maùt 
	Nhöõng ngaû ñöôøng baùt ngaùt 
	Nhöõng doøng soâng ñoû naëng phuø sa. 
+ Ñoïc thaàm töøng khoå thô vaø neâu caùc töø khoù vieát? 
	Nöôùc chuùng ta 
	Nöôùc nhöõng ngöôøi chöa bao giôø khuaát 
	Ñeâm ñeâm rì raàm trong tieáng ñaát 
	Nhöõng buoåi ngaøy xöa voïng noùi veà. 
	NGUYEÃN ÑÌNH THI 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
 Đất nước 
(töø “Muøa thu nay ” ñeán heát) 
Luyeän vieát töø khoù ! 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
Đất nước 
(töø “Muøa thu nay ” ñeán heát) 
vieát chính taû! 
Chöõa loãi! 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
 Đất nước 
(töø “Muøa thu nay ” ñeán heát) 
	Muøa thu nay khaùc roài 
	Toâi ñöùng vui nghe giöõa nuùi ñoài 
	Gioù thoåi röøng tre phaáp phôùi 
	Trôøi thu thay aùo môùi 
	Trong bieác noùi cöôøi thieát tha. 
	Nöôùc chuùng ta 
	Nöôùc nhöõng ngöôøi chöa bao giôø khuaát 
	Ñeâm ñeâm rì raàm trong tieáng ñaát 
	Nhöõng buoåi ngaøy xöa voïng noùi veà. 
	NGUYEÃN ÑÌNH THI 
	Trôøi xanh ñaây laø cuûa chuùng ta 
	Nuùi röøng ñaây laø cuûa chuùng ta 
	Nhöõng caùnh ñoàng thôm maùt 
	Nhöõng ngaû ñöôøng baùt ngaùt 
	Nhöõng doøng soâng ñoû naëng phuø sa. 
röøng tre phaáp phôùi 
Trong bieác 
phuø sa 
khuaát 
rì raàm 
voïng 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
Đất nước 
(töø “Muøa thu nay ” ñeán heát) 
Baøi taäp 
 2. Tìm nhöõng cuïm töø chæ caùc huaân chöông, danh hieäu vaø giaûi thöôûng trong baøi vaên sau. Nhaän xeùt veà caùch vieát caùc cuïm töø ñoù. 
	Gaén boù vôùi mieàn Nam 
 Baùc só Phaïm Ngoïc Thaïch queâ ôû Quaûng Nam, nhöng caû cuoäc ñôøi oâng gaén boù vôùi caùc tænh ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Ngay töø tröôùc Caùch maïng thaùng Taùm 1945, oâng ñaõ goùp coâng xaây döïng nhieàu cô sôû caùch maïng ôû Saøi Goøn, thaønh laäp Ñoaøn Thanh nieân Tieàn phong Nam Boä. Caùch maïng thaønh coâng, oâng phuï traùch coâng taùc ngoaïi giao cuûa Uyû ban Haønh chính Laâm thôøi Nam Boä vaø laøm Bí thö Thanh nieân Tieàn phong, roài trôû thaønh Chuû tòch Uyû ban Khaùng chieán – Haønh chính khu Saøi Goøn – Gia Ñònh. Hoaø bình laäp laïi, treân cöông vò Boä tröôûng Boä Y teá, oâng ñaõ coù nhieàu coáng hieán cho söï nghieäp baûo veä cuûa nhaân daân, ñaëc bieät laø trong lónh vöïc choáng beänh lao. Trong cuoäc khaùng chieán choáng Mó cöùu nöôùc, oâng ñaõ 4 laàn ñi boä töø Baéc vaøo Nam ñeå chæ ñaïo coâng taùc y teá chieán tröôøng, roài laëng leõ qua ñôøi ngaøy 7-11-1968 vì soát reùt trong moät khu nhaø tranh giöõa chieán khu mieàn Ñoâng Nam Boä. 
 Sinh thôøi, oâng ñöôïc Ñaûng vaø Nhaø nöôùc phong taëng danh hieäu Anh huøng Lao ñoäng vaø caùc phaàn thöôûng cao quyù: Huaân chöông Khaùng chieán, Huaân chöông Lao ñoäng. Sau khi maát, oâng ñöôïc truy taëng Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh. 
 Theo TAÂN TÖØ ÑIEÅN BAÙCH KHOA TOAØN THÖ 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
Đất nước 
Cuïm töø chæ caùc huaân chöông, danh hieäu vaø giaûi thöôûng 
Nhaän xeùt caùch vieát 
(töø “Muøa thu nay ” ñeán heát) 
 2. Tìm nhöõng cuïm töø chæ caùc huaân chöông, danh hieäu vaø giaûi thöôûng trong baøi vaên sau. Nhaän xeùt veà caùch vieát caùc cuïm töø ñoù. 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
Đất nước 
(töø “Muøa thu nay ” ñeán heát) 
 3. Vieát laïi teân caùc danh hieäu trong caùc ñoaïn vaên döôùi ñaây cho ñuùng . 
 Vôùi caùc thaønh tích xuaát saéc trong hai cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp vaø choáng Mó, huyeän Caàn Giôø (Thaønh phoá Hoà Chí Minh) ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc tuyeân döông ñôn vò anh huøng löïc löôïng vuõ trang nhaân daân . Toaøn huyeän coù 2 xaõ ñöôïc taëng danh hieäu ñôn vò anh huøng löïc löôïng vuõ trang nhaân daân , coù 28 baø meï ñöôïc taëng danh hieäu baø meï Vieät Nam anh huøng . 
 Theo VIEÄT NAM KÌ TÍCH 
 Vôùi caùc thaønh tích xuaát saéc trong hai cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp vaø choáng Mó, huyeän Caàn Giôø (Thaønh phoá Hoà Chí Minh) ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc tuyeân döông ñôn vò A nh huøng L öïc löôïng V uõ trang N haân daân . Toaøn huyeän coù 2 xaõ ñöôïc taëng danh hieäu ñôn vò A nh huøng L öïc löôïng V uõ trang N haân daân , coù 28 baø meï ñöôïc taëng danh hieäu B aø meï Vieät Nam A nh huøng . 
 Theo VIEÄT NAM KÌ TÍCH 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
Đất nước 
(töø “Muøa thu nay ” ñeán heát) 
Cuûng coá 
 *. Nhaéc laïi 2 caùch vieát hoa teân caùc huaân chöông, danh hieäu, giaûi thöôûng? 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
Đất nước 
(töø “Muøa thu nay ” ñeán heát) 
Nối tiếp 
- Chöõa loãi chính taû 
 -Hoïc 2 quy taéc vieát hoa. 
Thứ ba ngày 04 tháng 4 năm 2023 
Chính tả: ( Nhớ viết ) 
Đất nước 
Chào các em! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_29_nho_viet_dat_nuoc_nam_hoc_2.ppt