Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 27: Nhớ viết Cửa sông - Năm học 2022-2023 - Mỹ Anh Hoàng - Trường Tiểu học Lê Xuân Tám

Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 27: Nhớ viết Cửa sông - Năm học 2022-2023 - Mỹ Anh Hoàng - Trường Tiểu học Lê Xuân Tám

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhớ - viết đúng chính tả 4 khổ cuối của bài Cửa sông.

- Tìm được các tên riêng trong 2 đoạn trích trong SGK, củng cố, khắc sâu quy tắc viết hoa tên ng­ười, tên địa lí nước ngoài (BT2).

- Cẩn thận, tỉ mỉ khi viết bài.

- Học sinh trao đổi về một số nét cơ bản về nội dung chính và nghệ thuật của bài thơ, HS nghe GV giảng rồi ghi lại nội dung chính của bài.

-Năng lực:

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

- Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đồ dùng

 - Giáo viên: Ảnh minh hoạ trong SGK, bảng nhóm.

 - Học sinh: Vở viết.

2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

 - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.

 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.

 

ppt 15 trang Bình Nhi 24/06/2023 1450
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 5 - Tuần 27: Nhớ viết Cửa sông - Năm học 2022-2023 - Mỹ Anh Hoàng - Trường Tiểu học Lê Xuân Tám", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Nhớ - viết đúng chính tả 4 khổ cuối của bài Cửa sông. 
- Tìm được các tên riêng trong 2 đoạn trích trong SGK, củng cố, khắc sâu quy tắc viết hoa tên ng­ười, tên địa lí nước ngoài (BT2). 
- Cẩn thận, tỉ mỉ khi viết bài. 
- Học sinh trao đổi về một số nét cơ bản về nội dung chính và nghệ thuật của bài thơ, HS nghe GV giảng rồi ghi lại nội dung chính của bài. 
-Năng lực: 
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ. 
- Phẩm chất: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Đồ dùng 
 - Giáo viên: Ảnh minh hoạ trong SGK, bảng nhóm. 
 - Học sinh: Vở viết . 
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học 
	- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. 
	- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não. 
Ch í nh tả 
Cửa s ô ng 
Khởi động 
Viết bảng con 
Ban-ti-mo 
Niu Y-o ó c 
Chi-ca-g ô 
P í t-sbơ-nơ 
 Cửa s ô ng 
Thứ Ba ng à y 21 th á ng 3 năm 2023 
 Ch í nh tả (Nhớ – viết) 
 Cửa s ô ng 
Quang Huy 
Nơi biển t ì m về v ớ i đ ất 
Bằng con s ó ng nhớ bạc đầu 
Chất muối h ò a trong vị ngọt 
Th à nh v ù ng nước lợ n ô ng s â u . 
Nơi c á đối v à o đẻ trứng 
Nơi t ô m rảo đến b ú ng c à ng 
Cần c â u uốn cong lưỡi s ó ng 
Thuyền ai lấp l ó a đ ê m trăng . 
Nơi con t à u ch à o mặt đất 
C ò i ng â n l ê n kh ú c gi ã từ 
Cửa s ô ng tiễn người ra biển 
M â y trắng l à nh như phong thư . 
D ù gi á p mặt c ù ng biển rộng 
Cửa s ô ng chẳng dứt cội nguồn 
L á xanh mỗi lần tr ô i xuống 
Bỗng ... nhớ một v ù ng n ú i non... 
Thứ Ba ng à y 21 th á ng 3 năm 2023 
 Ch í nh tả (Nhớ – viết) 
 Cửa s ô ng 
 Từ kh ó : 
 t ô m rảo 
 lưỡi s ó ng 
lấp lo á 
gi ã từ 
uốn cong 
Thứ Ba ng à y 21 th á ng 3 năm 2023 
 Ch í nh tả (Nhớ – viết) 
 Cửa s ô ng 
Quang Huy 
Nơi biển t ì m về v ớ i đ ất 
Bằng con s ó ng nhớ bạc đầu 
Chất muối h ò a trong vị ngọt 
Th à nh v ù ng nước lợ n ô ng s â u. 
Nơi c á đối v à o đẻ trứng 
Nơi t ô m rảo đến b ú ng c à ng 
Cần c â u uốn cong lưỡi s ó ng 
Thuyền ai lấp l ó a đ ê m trăng. 
Nơi con t à u ch à o mặt đất 
C ò i ng â n l ê n kh ú c gi ã từ 
Cửa s ô ng tiễn người ra biển 
M â y trắng l à nh như phong thư. 
D ù gi á p mặt c ù ng biển rộng 
Cửa s ô ng chẳng dứt cội nguồn 
L á xanh mỗi lần tr ô i xuống 
Bỗng ... nhớ một v ù ng n ú i non... 
Thứ Ba ng à y 21 th á ng 3 năm 2023 
 Ch í nh tả (Nhớ – viết) 
2. T ì m c á c t ê n ri ê ng trong những đoạn tr í ch sau v à cho biết c á c t ê n ri ê ng đ ó được viết như thế n à o? 
a) Người đầu ti ê n ph á t hiện ra ch â u Mĩ l à Cri-xt ô -ph ô -r ô C ô -l ô m-b ô (1451-1506), một nh à h à ng hải người I-ta-li-a. C ô -l ô m-b ô tưởng nhầm v ù ng đất n à y l à Ấn Độ. Về sau, người đồng hương của ô ng l à nh à h à ng hải A-m ê -ri-g ô Ve-xpu-xi (1454-1512) đ ã đ í nh ch í nh sai lầm ấy v à khẳng định v ù ng đất C ô -l ô m-b ô t ì m được l à một v ù ng đất ho à n to à n mới lạ. Ch í nh v ì vậy, tập bản đồ xuất bản ở Lo-ren (Ph á p) năm 1507 đ ã gọi ch â u lục n à y l à A-m ê -ri-ca (ch â u Mĩ), dựa theo t ê n của A-m ê -ri-g ô . 
b) Đỉnh Ê-vơ-rét trong dãy Hi-ma-lay-a là đỉnh núi cao nhất thế giới. Những người đầu tiên chinh phục được độ cao 8848 này là Ét-mân Hin-la-ri (người Niu-di-lân) và Ten-sinh No-rơ-gay (một thổ dân vùng Hi-ma-lay-a). Ngày nóc nhà thế giới này bị chinh phục là 29-5-1953. 
 Theo T â n Từ điển B á ch khoa To à n thư 
Cửa s ô ng 
T ê n ri ê ng 
T ê n người: Cri-xt ô -ph ô -r ô C ô -l ô m-b ô , A-mệ-ri-g ô Ve-xpu-xi, É t-m â n Hin-la-ri, Ten-sinh No-rơ-gay. 
T ê n địa l í : I-ta-li-a, Lo-ren, A-m ê -ri-ca, Ê -vơ-r é t, Hi-ma-lay-a, Niu Di-l â n. 
Giải th í ch c á ch viết 
Viết hoa chữ c á i đầu của mỗi bộ phận tạo th à nh t ê n ri ê ng đ ó . C á c tiếng trong một bộ phận ngăn c á ch bằng dấu gạch nối. 
T ê n địa l í : 
Mĩ, Ấn Độ, Ph á p 
Viết giống như c á ch viết t ê n ri ê ng Việt Nam( viết hoa chữ c á i đầu mỗi bộ phận) 
CRI-XTÔ-PHÔ-RÔ CÔ-LÔM-BÔ 
(1451-1506) 
Đỉnh Everest nhìn từ Kala Patthar (Nepal) 
Em h ã y nhắc lại quy tắc viết hoa t ê n người, t ê n địa l í nước ngo à i. 
Cửa s ô ng 
Nhớ ôn bài ở nhà 
và chuẩn bị bài sau. 
Điều chỉnh- bổ sung sau tiết dạy 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_5_tuan_27_nho_viet_cua_song_nam_hoc_2.ppt